Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 14.09.2022 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů (5) RMO1/2
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2022 (4) RMO1/3
8 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (4) RMO1/4
9 Projednání poskytnutí individuální dotace na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury (5) RMO1/5
10 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (3) RMO1/6
11 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 6. 2022 (4) RMO1/7
12 Informativní zprávy (10) ST1/4
13 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/5
14 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6
15 Závěr (0) ST1/7