Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 07.12.2022 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Složení slibu členky Zastupitelstva MO Plzeň 3 (0)
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3a Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3 Stanovení peněžitých plnění posk. fyz. osobám, které nejsou členy ZMO 3 za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů MO (3) ST/2 Mgr. Procházka
4 Jednací řád Finančního výboru ZMO Plzeň 3 (3) FV/1 Radoslav Průcha
5 Jednací řád Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 Jiří Strobach
6 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07/2022–09/2022 (5) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů vzniklých s konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 (3) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2021 (3) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – snížení použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 u vybraných investičních akcí v roce 2022 a jejich blokace ve FRR MO 3 pro rok 2023 (3) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu projektu „Obec přátelská rodině“ pro rok 2022 (5) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO 3 pro rok 2022 (3) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. mateřskou školu Plzeň, Waltrova 26, příspěvkovou organizaci, z Operačního programu Jan Amos Komenský (5) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 Blokace volných prost.ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskyt.dot.v rámci nového dot.prog.vyhlášeného z rozp.MO Plzeň 3 pro rok 2023 na podporu nezisk.subj.za úč.kompenzace zvýšených prov.nákl.souvisejících s nárůstem cen en. (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 subjektu JUNIORFEST, z. s. pro rok 2022 a Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z. s. pro rok 2023 (5) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2026 (9) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022 (5) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
16a 44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na přípravnou fázi volby prezidenta republiky v roce 2023 (3) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
17 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2023 (5) SSI/1 Pavel Šrámek
18 Stanovisko k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, k demolici objektu a k budoucímu svěření pozemků do trvalé správy MO Plzeň 3 (6) SVV/1 Mgr. Procházka
19 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 2. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/2 Jiří Strobach
20 Informativní zpráva předložená na 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) TAJ/1 Mgr. Procházka
21 Různé (0)
22 Závěr (0)