Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 07.12.2022 od 15:30 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Volba člena Rady MO Plzeň 1 (0) ST1/3
4 Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
6 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1 (7) ST1/4
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2022 (3) RMO1/2
8 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP, určených pro SITmP (3) RMO1/3
9 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (3) RMO1/4
10 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2026 (7) RMO1/5
11 Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 v roce 2023 (4) RMO1/6
12 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 9. 2022 (4) RMO1/7
13 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2023 (3) ST1/5
14 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/6
15 Informativní zprávy (6) ST1/7
16 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8
17 Závěr (0) ST1/9