Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 4.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.02.2023 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 12. 2022 – 8. 2. 2023 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2023 (5) ŘEÚ/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 11. 2022 do 8. 1. 2023 (2) KV/1 Bc. Šlouf, MBA
6 Schválení nového znění Statutu a Jednacího řádu VZVZ ZMP (5) VZVZ/1 Ing. Náhlík
7 Akční plán na rok 2023 ke Strategickému plánu města Plzně (4) ŘTÚ/2 nám. Bosák
8 Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro rok 2023 (2) ŘTÚ/6 nám. Tolar
9 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (5) OŽP/1 nám. Tolar
10 Žádost SVSMP jako správce městské zeleně o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zvýšení provozní bezpečnosti a biodiverzity v Plovárenském parku“ (4) KŽP/1 nám. Tolar
11 Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Vydání čtvrtletníků I-IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2023“ (5) KŽP/2 nám. Tolar
12 Schválení podání žádosti Plzeň - TURISMUS, příspěvkové organizace, o dotaci na MMR ČR do dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2023“ (2) ŘÚSO/1 nám. Kantorová
13 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP pro rok 2023 (7) OŠMT/1 nám. Kantorová
14 Rozpočtové opatření pro ZŠ v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2023 (2) OŠMT/2 nám. Kantorová
15 Jmenování velitele Městské policie Plzeň (4) RadW/1 radní Winkelhöfer
16 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (4) BEZP/1 radní Winkelhöfer
17 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) BEZP/2 radní Winkelhöfer
18 Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/3 radní Winkelhöfer
19 Smlouva o vypořádání závazků mezi statutárním městem Plzeň a Spolkem Ulice Plzeň (4) BEZP/4 radní Winkelhöfer
20 Koncepce prevence kriminality města Plzně 2023 - 2028 (3) BEZP/5 radní Winkelhöfer
21 Podání žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra ČR (4) BEZP+FIN/6 radní Winkelhöfer, p. primátor
22 Změna Zakládací listiny ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124) (3) OK/1 radní Bartáková
23 Poskytnutí individuální dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu Odboru kultury MMP subjektu GOSKOBELA z. s. (3) OK/2 radní Bartáková
23a Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) RadBS/1 radní Budková
24 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 11 na adrese Plynární 3, Plzeň (4) BYT/1 radní Budková
25 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 7 na adrese Rubešova 21, Plzeň (5) BYT/2 radní Budková
26 Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/1 radní Budková
27 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace (2) ODBSZ/2 radní Budková
28 Prohlášení nově zřízeného hrobu profesora MUDr. Zdeňka Mračka čestným hrobem města Plzně (9) ŘÚSO/2 radní Šrámek
29 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP do sportovních mládežnických akademií (4) SPORT/1 radní Morávek
30 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (5) SPORT/3 radní Morávek
31 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/4 radní Morávek
32 Uzavření směnné smlouvy v souvislosti s realizací stavby cyklostezky podél Vejprnického potoka mezi městem Plzní a fyzickou osobou zapsanou na LV č. 1993 pro k. ú. Skvrňany (6) MAJ/1 radní Gola
33 Zrušení předkupního práva ve prospěch MP zatěžujícího p. č. 1001/3 a p. č. 1001/31, oba k. ú. Valcha, ve vlastnictví FO a výkup části pozemku parc. č. 1001/3 a parc. č. 1001/31, k. ú. Valcha, z vlastnictví FO do majetku MP (6) MAJ/2 radní Gola
34 Uzavření kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti 1/2 k celku pozemků parc. č. 1037/5 a parc. č. 1092/6, oba k. ú. Křimice, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně (5) MAJ/3 radní Gola
35 Prodej jednotky č. 1301/4 (bytu) na adrese Slupská 2, Plzeň (2) PROM+BYT/1 radní Gola
36 Prodej jednotky č. 1157/14 (bytu) na adrese Slupská 3, Plzeň (2) PROM+BYT/2 radní Gola
37 Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 516/11 o výměře 12 m2 v k. ú. Radčice u Plzně pro vlastníka sousedního pozemku vedeného na LV č. 788, k. ú. Radčice u Plzně (10) EVID/1 radní Gola
38 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 516/9 o výměře 17 m2 a k pozemku p. č. 516/10 o výměře 64 m2, vše v k. ú. Radčice u Plzně, pro vlastníka sousedního pozemku vedeného na LV č. 448, k. ú. Radčice u Plzně (10) EVID/2 radní Gola
39 Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 811/1, p. č. 813 a p. č. 263/2, vše k. ú. Lhota u Dobřan (9) EVID/3 radní Gola
40 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 1381/5 v k. ú. Bolevec (9) EVID/4 radní Gola
41 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 188/13, k. ú. Koterov (9) EVID/5 radní Gola
42 Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Plzeň a Božkov (6) EVID/6 radní Gola
43 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
44 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2022 (2) OSI/1 p. primátor
45 Objem výkupů realizovaných městem Plzní pro ŘSD ČR a návratnost nákladů (1) MAJ/4 radní Gola
46 Informace ve věci uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích uzavřených v souvislosti s výstavbou Nová Valcha 7. a 8. fáze/RD (1) MAJ/5 radní Gola
47 Informace o evidovaných dražbách, výběrových řízeních a aukcích za rok 2022, včetně informace o výsledku el. aukce spoluvl. podílu 1/2 k celku pozemků p. č. 1037/5 a p. č. 1092/6, k. ú. Křimice (4) MAJ/6 radní Gola
48 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2022 (1) ORG/2 Ing. Karhan
49 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2022 (1) ORG/3 Ing. Karhan
50 Poděkování městu Plzeň za podporu Linky bezpečí, z.s. (1) ORG/4 Ing. Karhan
51 Opětovná žádost Ing. Ženíška o revokaci usnesení ZMP č. 86/2021 a č. 118/2021 (1) ORG/5 Ing. Karhan
52 Řešení stížnosti (3) OKIA/1 Ing. Kochmanová
53 Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2023“ (1) OSS/1 radní Šrámek
54 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 12. 2022 (1) VZVZ/2 Ing. Náhlík
55 Činnost VZVZ a dokončené veřejné zakázky za I. pol. 2022 (2) VZVZ/3 Ing. Náhlík
56 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 1. 2023 (1) VZVZ/4 Ing. Náhlík
57 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Bc. Šlouf, MBA
58 Aktuální situace ohledně souboru staveb tvořících areál Carimex Renault (3) ŘTÚ/1 nám. Bosák
59 Vyhlášení dotačního titulu Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023. (2) SPORT/2 radní Morávek
60 Vyhodnocení fungování sportovních mládežnických akademií podporovaných z rozpočtu města Plzně za rok 2022 (1) SPORT/5 radní Morávek
61 Vyhodnocení Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2022 (1) SPORT/6 radní Morávek
62 Financování výkupu pozemků p. č. 200, p. č. 201 a p. č. 208 včetně stavby Malesice, č. e. 9, k. ú. Malesice (1) ŘEÚ/2 primátor
63 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
63a Stížnost - bazén Slovany (1) ORG/6 Ing. Karhan
64 Různé (0)