Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 5.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 23.03.2023 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 2. – 22. 3. 2023 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
5 Schválení strategického dokumentu “Strategie udržitelné mobility Plzeňské aglomerace” (21) ÚKEP/1 p. primátor
6 Žádost o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezka - úsek most přes Úslavu - Koterov“ (3) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
7 Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021–2027 na realizaci projektu „Online služby GIS statutárního města Plzně pro veřejnost“ (2) ŘEÚ/1 p. primátor
8 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (5) ŘEÚ/2 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 1. 2023 do 19. 2. 2023 (4) KV/1 Bc. Šlouf, MBA
10 Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci v areálu Carimex Renault (4) ŘTÚ/1 nám. Bosák
11 Zařazení jmenovitých stavebních akcí v rámci schváleného objemu rozpočtu Odboru investic (3) OI/1 nám. Bosák
12 Obsah Změny č. 3 Územního plánu Plzeň (lokalita 4_47 Chlum - Zábělá) a její pořízení zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona (4) NámB/1 nám. Bosák
13 Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad (3) NámT/1 nám. Tolar
14 Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (2) OŠMT/1 nám. Kantorová
15 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy (6) OŠMT/2 nám. Kantorová
16 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/3 nám. Kantorová
17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2023 (6) OŠMT/4 nám. Kantorová
18 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2023 (6) OK/1 radní Bartáková
19 Realizační plán na rok 2023 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (5) OK/2 radní Bartáková
20 Poskytnutí či neposkytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023 (2) OSS/1 radní Šrámek
21 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců (6) SPORT/1 radní Morávek
22 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP - SK Radbuza, TJ Halma (4) SPORT/3 radní Morávek
23 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (3) SPORT/4 radní Morávek
24 Poskytnutí individuální investiční dotace pro subjekt VIKTORIA PLZEŇ – fotbal z. s. na kofinancování akce „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým povrchem v tréninkovém centru Luční ulice“ (3) SPORT+ŘEÚ/5 radní Morávek
25 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem (4) BEZP/1 radní Winkelhöfer
26 Projednání návrhu na uzavření Dohody o užití sousedního pozemku pro realizaci výstavby a stavební úpravy s vlastníky 2 FO. (5) BYT/1 radní Budková
27 Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a organizací Ledovec, z.s. (3) ODBSZ+BYT/1 radní Budková
28 Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/2 radní Budková
29 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v rámci stavby „Nová Hospoda – resort bydlení“, investor PROJEKT NOVÁ HOSPODA s.r.o. (6) MAJ/1 radní Gola
30 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v souvislosti se stavbou „DVOJDŮM ROUDNÁ“ – MDZZ - Roudná s.r.o. (7) MAJ/2 radní Gola
31 Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku pozemku parc. č. 812/4, k. ú. Bručná, od fyzické osoby, do majetku města Plzně. (4) MAJ/3 radní Gola
32 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 738/16 v k. ú. Radčice u Plzně dotčeného stavbou „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (6) MAJ/4 radní Gola
33 Výkup pozemků pro VPS S-20 „Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné“ od 2 fyzických osob. (6) MAJ/5 radní Gola
34 Směna pozemku parc. č. 1038/24, k. ú. Křimice, dotčeného stavbou „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Učňovská a rekonstrukce chodníků v Učňovské ulici a v ulici Pod Tratí“. (7) MAJ/6 radní Gola
35 Podání žádosti města Plzně ve věci směny pozemků v k. ú. Plzeň ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad, za pozemky města Plzně v k. ú. Sedlecko, k. ú. Bušovice a k. ú. Dolany u Plzně (6) MAJ/7 radní Gola
36 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1576/27, parc. č. 1576/63 a parc. č. 1576/64, vše k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/8 radní Gola
37 Změna instrukce QI 63-03-09 Účast statutárního města Plzně ve veřejných dražbách a výběrových řízeních formou jejího čtvrtého vydání. (4) MAJ/9 radní Gola
38 Rozhodnutí o nakládání s podílem ve výši 1/4 na pozemku p. č. 11425/3 v k. ú. Plzeň. (10) PROM/1 radní Gola
39 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 355/152 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně. (7) PROM/2 radní Gola
40 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1363/4 v k. ú. Božkov. (9) PROM/3 radní Gola
41 Prodej pozemků p. č. 2214/215 a p. č. 2214/216 v k. ú. Bolevec (7) PROM/4 radní Gola
42 Prodej pozemků p. č. 2522/6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, vše v k. ú. Bolevec (6) PROM/5 radní Gola
43 Rozhodnutí ve věci odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Plzeňským krajem (6) PROM/6 radní Gola
44 Zrušení předkupního práva města Plzně k nově vzniklým pozemkům p. č. 524/6, 524/7, 524/8, vše v k. ú. Plzeň, ve vlastnictví Plzeňského kraje. (6) PROM/7 radní Gola
45 Prodej jednotky č. 1303/5 (bytu) na adrese Sedlecká 17, Plzeň (2) PROM+BYT/8 radní Gola, radní Budková
46 Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1891/1 a pozemku p. č. 1891/3, oba v k. ú. Černice (10) EVID/1 radní Gola
47 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 488/13 k. ú. Radobyčice. (9) EVID/2 radní Gola
48 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 568/145 k. ú. Litice u Plzně. (10) EVID/3 radní Gola
49 Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k městskému pozemku p. č. 1848/46 v k. ú. Valcha pro vlastníka sousedního pozemku a zrušení usnesení ZMP č. 442 ze dne 18. 11. 2019. (11) EVID+PROM/4 radní Gola
50 Svěření částí pozemků p. č. 8205/1 a p. č. 8205/6 a nově vybudované stavby a svěření částí pozemků p. č. 8420/1 a p. č. 8420/3 a nově vybudovaných staveb SO 701 a SO 702, vše v k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 3. (6) EVID/5 radní Gola
51 Schválení demolice stavby na pozemku p. č. 307 v k. ú. Dolní Vlkýš (7) EVID+PROM/6 radní Gola
52 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
53 Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2022 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) ŘTÚ/6 nám. Tolar
54 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (2) OSI/1 p. primátor
55 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2022 a 2023 (3) OSI/2 p. primátor
56 Informativní zpráva o stavu městského nemovitého majetku (1) EVID/7 radní Gola
57 Vyhlášení dotačního titulu Energie pro sport na území města Plzně pro rok 2023 (2) SPORT/2 radní Morávek
58 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2023 (1) ORG/2 Ing. Karhan
59 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2023 (1) ORG/3 Ing. Karhan
60 Vyhlášení dotačních programů - Rezidence 2023 a Mikrogranty 2023 (1) OK/3 radní Bartáková
61 Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu "Podpora zdravotní péče a svozové služby pro rok 2023" (1) OSS/2 radní Šrámek
62 Stížnosti nájemce městského bytu na adrese Zámečnická 28, Plzeň. (3) OŽP/1 Ing. Svobodová
63 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 2. 2023 (1) VZVZ/1 Ing. Náhlík
64 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 3. 2023 (1) VZVZ/2 Ing. Náhlík
65 Zpráva o činnosti KV ZMP (4) KV/2 Bc. Šlouf, MBA
65a Programového prohlášení Rady města Plzně pro období 2022 až 2026 (2) PRIM/3 p. primátor
66 Různé (0)