Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 6.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 04.05.2023 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 23. 3. – 3. 5. 2023 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
3a Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora (2) PRIM/3 p. primátor
4 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/2 radní Gola
5 Uzavření dohod o ukončení smluv o smlouvách budoucích v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům „Na Ypsilonce“ Plzeň, Nepomucká x Štefánikova“ – Ypsilonka Plzeň s.r.o. (5) MAJ/2 radní Gola
6 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou Novostavba prodejny potravin „LIDL“ v ul. Folmavská, Plzeň mezi městem Plzní a spol. Lidl Česká republika v.o.s. (6) MAJ/3 radní Gola
7 Konečné majetkoprávní vypořádání stavby "Výstavba 52 rodinných domů a bytového domu, Plzeň - Křimice", investor JK – EU Invest s.r.o (6) MAJ/4 radní Gola
8 Přijetí daru areálu SK Neslyšících Plzeň, z.s., v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“. (6) MAJ/5 radní Gola
9 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 864/27 v k. ú. Valcha, od fyzických osob zaps. na LV č. 771 pro k. ú. Valcha (SJM), do majetku města Plzně. (5) MAJ/6 radní Gola
10 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení nemovitého majetku v areálu bývalé kynologické základny Policie ČR, Pod Vinicemi 886, Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/7 radní Gola
11 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 10563/42, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (4) MAJ/8 radní Gola
12 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2232/10, k. ú. Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/9 radní Gola
13 Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), vše v k. ú. Plzeň, s vítězem městské soutěže (2) PROM/1 radní Gola
14 Prodej jednotky č. 1243/6 (bytu) na adrese Vrbovecká 6, Plzeň (2) PROM+BYT/2 radní Gola, radní Budková
15 Prodej nemovitých věcí na adrese tř. Vojtěcha Rojíka 43 – Ejpovická 16 v Plzni (6) PROM/3 radní Gola
16 Prodej nemovité věci na adrese Pařížská 10 v Plzni. (6) PROM/4 radní Gola
17 Prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 3 v Plzni. (6) PROM/5 radní Gola
18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 252/1, k. ú. Lobzy (6) PROM/6 radní Gola
19 Prodej pozemku p. č. 687/63 v k. ú. Lobzy (7) PROM/7 radní Gola
20 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3110/2 v k. ú. Bolevec a zřízení služebnosti. (9) PROM/8 radní Gola
21 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3110/3 v k. ú. Bolevec. (8) PROM/9 radní Gola
22 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2264/89 v k. ú. Doubravka. (10) PROM/10 radní Gola
23 Ponechání částí pozemků p. č. 11319/324, p. č. 11319/326 a p. č. 11319/327, vše v k. ú. Plzeň, v majetku města Plzně. (6) PROM/11 radní Gola
24 Prodej pozemků v k. ú. Nýřany, v k. ú. Úherce u Nýřan a v k. ú. Přehýšov (8) PROM/12 radní Gola
25 Prodej pozemku p. č. 1555/4 v k. ú. Skvrňany vlastníkovi stavby bez čp/če stojící na tomto pozemku (7) PROM/13 radní Gola
26 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1904/23, k. ú. Litice u Plzně (10) EVID/1 radní Gola
27 Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 2216/2, p. č. 2216/3 a p. č. 2498/2 v k. ú. Skvrňany pro vlastníka sousedního pozemku (9) EVID/2 radní Gola
28 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Plzeňské krajské radě dětí a mládeže (3) EVID/3 radní Gola
29 Rozhodnutí o darování movitého majetku ukrajinskému městečku Trostyanets (3) EVID/4 radní Gola
29a Výběrové řízení (7) RadG/1 radní Gola
29b Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby VÝSTAVBA V AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY, PLZEŇ – OBJEKT C, D, J – společnosti NOVÁ PAPÍRNA, a.s. a VKPP a.s. (6) RadG/2 radní Gola
30 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2022 (7) ŘEÚ/1 p. primátor
31 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2022 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2023 (11) ŘEÚ/2 p. primátor
32 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (4) KP/1 p. primátor
33 Žádost o dotaci z IROP na projekt „NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21“ (2) KŘEÚ/1 p. primátor
34 Zrušení usnesení ZMP č. 297 ze dne 12. 9. 2022 (2) KŘEÚ/2 p. primátor
35 Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost + na projekt s názvem „Podpora dostupnosti bydlení v Plzni“ (5) KŘEÚ+ODBSZ/1 p. primátor, radní Budková
36 Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci navýšení odměny za použití platebních terminálů v prostředí města Plzně a uzavření dodatku k Rámcové smlouvě na akceptaci platebních karet (3) ÚČT/1 p. primátor
37 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 20. 2. 2023 do 2. 4. 2023 (2) KV/1 Bc. Šlouf, MBA
38 Rozpočtové opatření pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň (2) OŠMT/1 nám. Kantorová
39 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2023 (6) OŠMT+FIN/2 nám. Kantorová, p. primátor
40 Změna dopravního režimu na Americké třídě (5) ŘTÚ/6 nám. Tolar
41 Žádost spolku Živá krajina Plzeňský kraj, Revoluční 173/43, 312 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Pomáháme vrátit vodu do povodí Malesického potoka“. (4) KŽP/1 nám. Tolar
42 Žádost ústavu MOTÝL, Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (5) KŽP/2 nám. Tolar
43 Žádost Sboru Církve adventistů sedmého dne Plzeň, Malesická 1223/10, 318 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Spolu v zahradě – 3. etapa“ (5) KŽP/3 nám. Tolar
43a Jmenování zástupců města Plzně do výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov „v likvidaci“ (3) NámB/1 nám. Bosák
44 Schválení Koncepce řízení Městské policie Plzeň pro období let 2023-2026 (4) RadW/1 radní Winkelhöfer
45 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2023 (6) OK/1 radní Bartáková
46 Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na odbornou opravu kamenných soklů uličních a dvorních fasád a korunní římsy uličních průčelí domu se sgrafity M. Alše č. p. 948, Jagellonská 15 – Petákova 1 v Plzni (7) OPP/1 radní Bartáková
47 Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na opravu dvorního objektu chléva a navazující západní ohradní opěrné zdi venkovské usedlosti č. p. 26, Koterovská náves 14 v Plzni Koterově (7) OPP/2 radní Bartáková
48 Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na nákup a pokládku režné pálené taškové krytiny bobrovky v rámci opravy střechy městského domu č. p. 119, Tovární 6 v Plzni (7) OPP/3 radní Bartáková
49 Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na odbornou restaurátorskou opravu teracové omítky soklu fasády průčelí a navazujícího prostoru vstupního schodiště sborového domu č. p. 2142, Anglické nábřeží 13 v Plzni (7) OPP/4 radní Bartáková
50 Souhlas s udělením výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (6) BYT/1 radní Budková
51 Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 25 ze dne 9. února 2023 (2) ODBSZ/1 radní Budková
52 Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/2 radní Budková
53 Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/3 radní Budková
54 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2023“ (3) OSS/1 radní Šrámek
55 Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023 (2) OSS/2 radní Šrámek
56 Akční plán pro roky 2023 a 2024 ke Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 (4) SPORT/1 radní Morávek
57 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“ (6) SPORT/2 radní Morávek
58 Schválení nového Jednacího řádu ZMP (4) RadK/1 radní Kůs
58a Zapojení města do mezinárodního projektu v rámci programu INTERREG EUROPE 2021 – 2027 (2) RadK+PRIM/2 Mgr. Kůs
59 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
60 Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2023 (2) FIN/1 p. primátor
61 Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné“ ke dni 18. 4. 2023 (3) OI+MAJ/1 Ing. Grisník
62 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2023 (1) ORG/2 Ing. Karhan
63 Informace o vyhlášení víceletých dotačních programů v oblasti kultury (1) OK/2 radní Bartáková
64 Petice za vyvolání místního referenda o plánovaném projektu zasypání mimoúrovňové křižovatky Rondel (4) OKIA/1 Ing. Kochmanová
65 Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl) (1) FV/1 Ing. Blažek
66 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 4. 2023 (1) VZVZ/1 Ing. Náhlík
67 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Bc. Šlouf, MBA
68 Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň (2) ODBSZ/4 radní Budková
69 Vyhodnocení Koncepce pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+ za rok 2022 (2) ODBSZ/5 radní Budková
69a Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP (1) NámT/1 nám. Tolar
70 Různé (0)