Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 01.02.2023 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) MÍST/1 Pavel Šrámek
5 45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro vybrané MŠ na území MO 3 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023 (8) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10/2022–11/2022 (4) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 44. MŠ Plzeň, Tomanova 3,5 a 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3 (4) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení blokovaných prostředků ve FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 pro rok 2023 na dot. program na podporu nezisk.subj. za účelem kompenzace zvýšených prov.nákl.souvis.s nárůstem cen en (3) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023 na stavební investice Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 (4) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt prevence kriminality "Dny s policií“ 2023 (3) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023 (4) SSI/1 Pavel Šrámek
12 Svěření částí pozemků a nově vybudovaných staveb na těchto pozemcích do trvalé správy MO Plzeň 3 - Plzeň Bory (U Borského parku, Kaplířova - Dobřanská) (5) SVV/1 Mgr. Procházka
13 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 3. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 Jiří Strobach
14 Informativní zprávy předložené na 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) TAJ/1 Mgr. Procházka
15 Různé (0)
16 Závěr (0)