Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 01.02.2023 od 15:30 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/2
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) RMO1/3
7 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 (3) RMO1/4
8 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (5) RMO1/5
9 Účelový převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2023 vč. rozpoč. opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/6
10 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Dny s Policií" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/7
11 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/8
12 Poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Plzeň (3) RMO1/9
13 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2022 (4) RMO1/10
14 Pojmenování nově vzniklých ulic (5) RMO1/11
15 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc (3) ST1/4
16 Stanovení výše měs.odměn za výkon fcí neuvolněných členů ZMO1 a stanovení měs. peněž. plnění čl. a předsedům komisí RMO 1, kteří nejsou čl. ZMO 1 a čl. výborů ZMO 1, kteří nejsou čl. ZMO1 s platností od 1.2.2023 (4) RMO1/12
17 Informativní zprávy (4) ST1/5
18 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/6
19 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7
20 Závěr (0) ST1/8