Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.04.2023 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 Mgr. Procházka
3 Informace k uzavření poboček České pošty s. p. v Městském obvodu Plzeň 3 (2) ST/2 Mgr. Procházka
4 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2022 – 2/2023 (4) EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
5 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky v roce 2023 (4) EK/2 Mgr. Ondřej Ženíšek
6 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení ostatních nedaňových příjmů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 a zvýšení provozních výdajů na opravy 70. MŠ pro rok 2023 (4) EK/3 Mgr. Ondřej Ženíšek
7 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic pro rok 2023 (2) EK/4 Mgr. Ondřej Ženíšek
8 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení nedaňových příjmů rozpočtu MO 3 a zvýšení provozních výdajů Kanceláře tajemníka ÚMO 3 pro rok 2023 (4) EK/5 Mgr. Ondřej Ženíšek
9 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový investiční převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci (3) EK/6 Mgr. Ondřej Ženíšek
10 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem (3) EK/7 Mgr. Ondřej Ženíšek
11 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 22. MŠ Plzeň, Zikmunda Wintra 19 (3) EK/8 Mgr. Ondřej Ženíšek
12 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – navýšení provozního příspěvku pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň z navýšených nedaňových příjmů MO Plzeň 3 pro rok 2023 (3) EK/9 Mgr. Ondřej Ženíšek
13 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2023 (3) EK/10 Mgr. Ondřej Ženíšek
14 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na stavební investice Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2023 (3) EK/11 Mgr. Ondřej Ženíšek
15 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2022 (11) EK/12 Mgr. Ondřej Ženíšek
16 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně,kterou se stanoví OZV města Plzně č.4/2021,ve znění vyhlášky č.2/2022,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,s účinností od 1.1.2024 (3) EK/13 Mgr. Ondřej Ženíšek
17 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění OZV statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4) EK/14 Mgr. Ondřej Ženíšek
18 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 3 - "Sociální oblast - Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) EK/15 Mgr. Ondřej Ženíšek
19 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 6 - "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) EK/16 Mgr. Ondřej Ženíšek
20 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 8 - "Podpora veřejných prostor přátelských k rodině" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) EK/17 Mgr. Ondřej Ženíšek
21 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (5) EK/18 Mgr. Ondřej Ženíšek
21a Finanční participace MO Plzeň 3 na realizaci akce „Nákup a osazení překážek pro Predator park“ na území MO 5 – Křimice (v blízkosti k. ú. Skvrňany) (2) EK/19 Mgr. Ondřej Ženíšek
22 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 – "Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) KBSE+EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
23 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4: Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ (3) KK+EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
24 Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 - "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) KS+EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
25 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 – „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023 (3) KVAM+EK/1 Mgr. Ondřej Ženíšek
26 Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023 (4) SSI/1 Pavel Šrámek
27 Pojmenování ulice v k. ú. Valcha (4) SVV/1 Mgr. David Procházka
28 Změna jmenovitého plánu investic odboru SVV na rok 2023 (3) SVV/2 Mgr. David Procházka
29 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 4. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 Jiří Strobach
30 Různé (0)
31 Závěr (0)