Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 04.04.2023 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu zasedání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2022 (1) ORG/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2022 (1) ORG/3 Ing. Aschenbrenner
7a Stanovisko ke zrušení poboček České pošty, s. p., na území MO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
8 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2023 (2) EAP/9 p. Složil
9 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2023 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
10 Činnost orgánů města Plzně za období od 1. 2. 2023 do 4. 4. 2023 (2) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
11 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2022 (4) EAP/1 p. Andrlík
12 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023 (3) EAP/2 p. Andrlík
13 Rozpočtové opatření č. 4 + 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023 (3) EAP/3 p. Andrlík
14 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2023. Rozpočet účelových fondů MO P2 - Slovany po finančním vypořádání roku 2022 (3) EAP/4 p. Andrlík
15 Uzavření nové darovací smlouvy s Arsanat, z.s., na projekt Křídla naděje - umístění skulptury na Koterovské vyhlídce (5) EAP/5 p. Andrlík
16 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů (3) EAP/8 p. Andrlík
17 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (8) EAP/6 Mgr. Cinádr
18 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (9) EAP/7 Mgr. Cinádr
19 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023 (3) MIR/1 p. Trůková
20 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024 pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Koterov" (2) MIR/2 p. Trůková
21 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 12. 1. 2023 do 6. 3. 2023 (2) TAJ/5 Ing. Sokol, MBA
22 Různé (0) Ing. Aschenbrenner