Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 26.04.2023 od 15:30 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, složení slibu nové členky Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (2) ST1/1
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2
3 Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1
5 Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (7) ST1/3
6 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2022 (7) RMO1/2
7 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) RMO1/3
8 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (5) RMO1/4
9 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a jinak prospěšné účely (5) RMO1/5
10 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury (5) RMO1/6
11 Projednání poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury na rok 2023 (5) RMO1/7
12 Projednání poskytnutí individuální investiční dotace na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (5) RMO1/8
13 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/9
14 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2023“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/10
15 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/11
16 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (4) RMO1/12
17 Projednání poskytnutí individuální investiční dotace pro oblast sportu včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (5) RMO1/13
18 Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření (4) RMO1/14
19 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 (3) RMO1/15
20 Aktualizace zřizovacích listin JSDH (7) RMO1/16
21 Informativní zprávy (5) ST1/4
22 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/5
23 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6
24 Závěr (0) ST1/7