Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 27.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.12.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
57 Žádost Budoucnost Valchy, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka“ (6) KŽP/1 radní Rottová
58 Žádost 60. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada IV.“ (5) KŽP/2 radní Rottová
59 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (5) KŽP/3 radní Rottová
60 Revokace usnesení ZMP č. 494 ze dne 17. 10. 2012 ve věci žádosti 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP (4) KŽP/4 radní Rottová
61 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání rákosu ve VKP – Luční potok v k.ú. Valcha“ (5) KŽP/5 radní Rottová
63 Majetkoprávní vypořádání s nemovitostmi - školní budovy a pozemky v k.ú. Bolevec, Krašovská 1696/30 (3) PROP+OŠMT/17 radní Matoušová, radní Rottová
64 Fotbalové hřiště SK Slavia Plzeň 1912 v Cukrovarské ulici u Papírenské lávky (6) EVID+KŘTÚ/3 radní Matoušová
41 Prodej objektu bez čp/če na pozemku parc. č. 1501/2, včetně pozemku parc. č. 1501/2, k.ú. Plzeň (20) PROP/3 radní Matoušová
50 Nakládání s pozemkem parc. č. 885/3, k. ú. Křimice (14) PROP/12 radní Matoušová
42 Prodej pozemků p.č. 706/5, 14, 15, k.ú. Štěnovice (13) PROP/4 radní Matoušová
48 Prodloužení termínů výstavby - p.č. 9153/12, k.ú. Plzeň (11) PROP/10 radní Matoušová
49 Prodloužení termínu výstavby - p.č. 806, k.ú. Plzeň (12) PROP/11 radní Matoušová
44 Prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Plzeň Plzeňskému kraji (14) PROP/6 radní Matoušová
40 Rozhodnutí o dalším nakládání se 4 nebytovými jednotkami na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni (19) PROP/2 radní Matoušová
29 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. M. Potůčka (8) MAJ/6 radní Matoušová
30 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. K. Reše (8) MAJ/7 radní Matoušová
31 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" (7) MAJ/8 radní Matoušová
32 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. J. Waltera (9) MAJ/9 radní Matoušová
33 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Havarijní zdroj pro město Plzeň" (8) MAJ/10 radní Matoušová
56 Darování centrálního informačního displeje z majetku města Plzně (7) EVID/2 radní Matoušová
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 11190/3, k.ú. Plzeň (15) EVID/1 radní Matoušová
43 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k.ú. Litice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/5 radní Matoušová
45 Uzavření SoBSK na budoucí prodej části pozemku p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha za účelem výstavby trafostanice (13) PROP/7 radní Matoušová
46 Sjednocení termínu pro dokončení stavby RD a TI na pozemcích v k.ú. Litice u Plzně, v lokalitě Dubová Hora (15) PROP/8 radní Matoušová
47 Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby tréninkové haly na pozemku p.č. 6684/6 v k.ú. Plzeň (12) PROP/9 radní Matoušová
25 Výkup nemovitostí pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně (9) MAJ/2 radní Matoušová
26 Dar pozemku v k.ú. Křimice - Křimická stavební, s.r.o. (10) MAJ/3 radní Matoušová
27 Změna usnesení ZMP č. 353 ze dne 21. 6. 2012 ve věci vypořádání lokality ul. Ve Svahu (8) MAJ/4 radní Matoušová
34 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 738/5, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně (10) MAJ/11 radní Matoušová
35 Zrušení usnesení ZMP č. 271/2012 ve věci výkupu p.č. 12064, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Státní statek Jeneč, do majetku města Plzně (7) MAJ/12 radní Matoušová
36 Bezúplatný převod p.č. 1097/168, k.ú. Křimice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku města Plzně (11) MAJ/13 radní Matoušová
24 Výkup pozemků parc.č. 879/12 a parc.č. 905/2, oba k.ú. Valcha, od pí Barthové, pro VPS "Vod. a kanal. Výsluní" (9) MAJ/1 radní Matoušová
37 Bezúplatný převod spoluvlast. podílu 1/120 k celku parc.č. 1899/9, k.ú. Bručná, z vlast. ČR - ÚZSVM do majetku města (9) MAJ/14 radní Matoušová
38 Směna pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností TORRIMEX, s.r.o. (12) MAJ/15 radní Matoušová
28 Výkup podpěrných bodů venkovního vedení NN v k.ú. Božkov (10) MAJ/5 radní Matoušová
39 Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (5) PROP/1 radní Matoušová
23 Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 (16) BEZP/1 radní Houdek
51 Prodej nemovitostí Rubešova 10, Východní Předměstí č. p. 554, včetně pozemku parc. č. 1350, k.ú. Plzeň (12) PROP/13 radní Matoušová
52 Prodej nemovitostí Radyňská 32, Východní Předměstí č. p. 394, včetně pozemků parc. č. 1605 a parc. č. 1604, k.ú. Plzeň (13) PROP/14 radní Matoušová
53 Prodej nemovitostí Koperníkova 29, Jižní Předměstí č.p. 949, včetně pozemku parc. č. 9657, k.ú. Plzeň (12) PROP/15 radní Matoušová
54 Prodej nemovitostí Koperníkova 33, Jižní Předměstí č. p. 970, včetně pozemku parc. č. 9759, k.ú. Plzeň (12) PROP/16 radní Matoušová
69 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. listopadu 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
70e Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 12. 2012 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
70c Stav projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (1) ÚKEP/2 p.primátor
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 11. 2012 - 12. 12. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
67 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
62 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
4 Pojmenování ulice nacházející se současně na území městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 5 - Křimice (5) OSČ/1 p. primátor
70b Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská,a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/2 nám.Zrzavecvký
8 Prominutí smluvních pokut podle smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje a bydlení (7) FIN/1 nám. Zrzavecký
9 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni“ (5) FIN/2 nám. Zrzavecký
10 Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni (2) FIN/3 nám. Zrzavecký
12 Změna poskytovatele dotace pro projekt „Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend" (4) FIN/5 nám. Zrzavecký
6 Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2012 (9) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
11 Žádost o příspěvek na výstavbu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI (3) FIN/4 nám. Zrzavecký
70a Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP (5) NámZ/1 nám. Zrzavecký
13 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/6 nám. Zrzavecký
7 Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016 (14) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
17 Projednání prominutí pohledávky na nájemném vyplývající z náj. smlouvy č. 2008/002271/NS – SŽDC, s.o. (7) KŘTÚ/12 nám. Šimák
18 Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů (2) BYT/1 nám. Šimák
20 Uzavření Dohody o převzetí dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Josefem a Bohuslavem Veverkou, Brněnská 43, Plzeň (9) BYT/3 nám. Šimák
16 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství a KŘTÚ - SVSMP - komunikace (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
19 Prominutí poplatků z prodlení (4) BYT/2 nám. Šimák
15 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2013 (8) OSI/1 nám. Rund
14 Návrh změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Košutka - Studentská (6) STAV/1 nám. Rund
22 Prominutí vrácení dotace ve výši 500 tis. Kč poskytnuté pro rok 2011 Nadačnímu fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně (9) OK/3 nám. Herinková
66 Plzeň 2015, o.p.s. (1) NámH/1 nám. Herinková
68 Artotéka města Plzně (1) OK/2 nám. Herinková
21 Zrušení původní soutěže a vyhlášení nové soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně v prosinci 2012 (5) OK/1 nám. Herinková
70 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 10. 2012 do 14. 11. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
65 Dopis J. Jecha (SMOČR) ve věci projektu Vzdělaný zastupitel (1) ORG/2 Ing. Karhan
70d Otevřený dopis pana Karla Makoně (1) ORG/3 Ing. Karhan
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
71 Různé (0)