Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 26.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.11.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 17. 10. 2012 - 7. 11. 2012 (materiál přijde na stůl) (4) PRIM/1 p. primátor
3 Odměny pro členy výborů ZMP za II. pololetí 2012 (2) PRIM/2 p. primátor
4 Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda a rozpočtové opatření k zajištění financování míst. ref. (2) PRIM/4 p. primátor
5 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (10) PRÁV/1 p. primátor
6 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 9. 2012 do 10. 10. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
8 Analýza Smlouvy o spolupráci při komplexní správě a následném prodeji pohledávek z přepravní kontroly (3) KV/4 Mgr. Ženíšek
9 Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek (3) VZVZ/1 pí Dolejšová
10 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů v letech 2014 - 2016. (13) NámZ/1 nám. Zrzavecký
11 Převod finančních prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů MO (3) NámZ/2 nám. Zrzavecký
12 Rozpočtové opatření vyplývající z plnění rozpočtu MMP k 30. 9. 2012 (11) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
13 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
14 Změna poskytovatele dotace pro projekt „Infrastruktura pro distribuci eGovernmentu“ (4) FIN/2 nám. Zrzavecký
15 Rozpočtové opatření v souvislosti s nákupem výtvarných děl do Artotéky města Plzně (3) OK/1 nám. Herinková
16 Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží, a.s. (6) TN/1 nám. Rund
17 Uzavření dodatku č. 1 - "Rekonstrukce ul. U trati, II. úsek, Doudlevecká - Mikulášská - Železniční" (3) TN/2 nám. Rund
18 Záměr nabytí plaveckého bazénu Kozinova ulice v Plzni (SK Radbuza) a jeho následného provozování (4) OSI/1 nám. Rund
19 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství a KŘTÚ - SVSMP - péče o vzhled města (3) KŘTÚ/12 nám. Šimák
20 Prominutí pohledávky z nájemní smlouvy č. 2007/006288/NS – Stavpran, spol. s r.o. (9) KŘTÚ/13 nám. Šimák
21 Prominutí poplatků z prodlení - manželé Hrochovi (4) BYT/1 nám. Šimák
22 Bezúplatný převod stavebních objektů a pozemků v k.ú. Černice z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně (8) MAJ/1 radní Matoušová
23 Vyjádření záměru města Plzně k vypořádání TDI a pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, investor Praha West Investment, k.s. (11) MAJ/2 radní Matoušová
24 Směna pozemků v k.ú. Doubravka se spol. STATUA AURA, a.s. (9) MAJ/3 radní Matoušová
25 Uzavření smluvních vztahů se spol. Na Ypsilonce, a.s. pro stavbu Polyfunkční dům na "Ypsilonce" v k.ú. Bručná (9) MAJ/4 radní Matoušová
26 Směna garáže a pozemku parc. č. 3391/25, k.ú. Plzeň, do majetku města Plzně (13) MAJ/5 radní Matoušová
27 Výkup garáže a pozemku parc. č. 3637/17 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně (8) MAJ/6 radní Matoušová
28 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. F.Pechmana (8) MAJ/7 radní Matoušová
29 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. M. Kerna (8) MAJ/8 radní Matoušová
30 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od pí M. Frischové (8) MAJ/9 radní Matoušová
31 Výkup pozemku od Ing. Schmiederové pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k.ú. Bolevec (8) MAJ/10 radní Matoušová
32 Výkup pozemků pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" od vlastníků zapsaných na LV č. 2807 pro k.ú. Bolevec (8) MAJ/11 radní Matoušová
33 Uzavření dohody o zániku starého věcného předkupního práva na pozemku p. č. 2231, k.ú. Doubravka (7) MAJ/12 radní Matoušová
34 BÚP podílu 5/8 k celku na p.č. 10921/1, p.č. 10921/4 a p.č. 10921/9, k.ú. Plzeň, z vl. ÚZSVM (9) MAJ/13 radní Matoušová
35 Výkup podílů na zbytkových pozemcích v k.ú. Bolevec od paní Kaděrové a pana Hrušky (10) MAJ/14 radní Matoušová
36 Výkup pozemků parc.č. 452/2 a 477, oba k.ú. Doudlevce, od podíl. spoluv. zaps. na LV č. 144 pro k.ú. Doudlevce - "Vod. a kan. Výsluní" (11) MAJ/15 radní Matoušová
37 Dod. výkup pozemků parc.č. 203/2, 897/27, 897/35, vše k.ú. Křimice, od podíl. spoluv. zaps. na LV č. 60 pro k.ú. Křimice (11) MAJ/16 radní Matoušová
38 Uzavření kupní smlouvy na chodník se společností PYRAMIDA, s.r.o. a na pozemek v k.ú. Skvrňany s fyzickou osobou (8) MAJ/17 radní Matoušová
39 Výkup id. spoluvl. podílů o celkové vel. 2/3 z celku na pozemcích pod mostem generála Pattona (12) MAJ/18 radní Matoušová
40 Prodej garáže vč. pozemku p.č. 3134/128, k.ú. Plzeň (13) PROP/1 radní Matoušová
41 Prodej pozemku p.č. 51/3 k.ú. Chotěšov obci Chotěšov (10) PROP/2 radní Matoušová
42 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. st. 2985, k.ú. Valcha, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (11) PROP/3 radní Matoušová
43 Zrušení usn. ZMP č. 330/2012 ve věci prodeje pozemku p.č. 2626, k.ú. Litice u Plzně, na žádost žadatele (18) PROP/4 radní Matoušová
44 Prodej nebytového prostoru č. 2065/15 na adrese Brojova č. or. 35 (s vedlejší adresou Koterovská č. or. 142) v Plzni (11) PROP/5 radní Matoušová
45 Rozhodnutí o dalším nakládání s nemovitostmi č. p. 696, 695, 694 v Plzni, Revoluční č. or. 13, 15, 17, k.ú. Lobzy (15) PROP+BYT/6 radní Matoušová
46 Prodej nemovitostí Heldova 7, Jižní Předměstí, č. p. 1908, včetně pozemku parc. č. 6285, k.ú. Plzeň (12) PROP/7 radní Matoušová
47 Prodej nemovitostí Tylova 10, Jižní Předměstí, č. p. 326, včetně pozemků parc. č. 10123 a parc. č. 10124, k.ú. Plzeň (12) PROP/8 radní Matoušová
48 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 6442 v k.ú. Plzeň (13) EVID/1 radní Matoušová
49 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 12790/2, k.ú. Plzeň (17) EVID/2 radní Matoušová
50 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 radní Kuthan
51 Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/2 radní Kuthan
52 Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) KZ/1 radní Kuthan
53 Aktualizace příloh zřizovacích listin MŠ (42) OŠMT/1 radní Rottová
54 Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění fin. prost. z FŽP MP na projekt „1.et. vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostr.“ (4) KŽP/1 radní Rottová
55 Místní referendum k tématu výstavby OC CORSO (1) TN/3 nám. Rund
56 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
57 Petice za zachování veřejného parkoviště v Manětínské ulici (2) PRIM/3 p. primátor
58 Čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 9. 2012 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký,Ing.Kuglerová
59 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2013 (2) ORG/2 Ing. Karhan
60 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - září 2012 (1) ORG/3 Ing. Karhan
61 Přehled obsazenosti parkovacího domu Rychtářka za III. čtvrtletí 2012 (2) KŘTÚ/11 nám. Šimák
62 Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 24. 10. 2012 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
63 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Ženíšek
64 Vývoj Investiční akce stavba parkovišť v Popelnicové ulici (1) KV/3 Mgr. Ženíšek
65 Různé (0)