Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 25.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 17.10.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 6. 9. 2012 - 16. 10. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Udělení Ceny města Plzně Prof. Ing. Josefu Psutkovi, CSc. (4) PRIM/2 p. primátor
4 Rozpočtové opatření v Odboru vnitřní správy z důvodu nově zahajované akce "Úpravy v Martinské ul. 2" (5) VNITŘ/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 8. 2012 do 12. 9. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
6 Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt ZOO a BZ „Stopy člověka v přírodě“ (6) FIN/1 nám. Zrzavecký
7 Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt nakládání s odpady v centrální oblasti města Plzně (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
8 Žádost o podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Cesta pro pěší – Litice“ (9) KŘTÚ/12 nám. Šimák
9 Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při nákupu tabletů pro pilotní projekt interaktivní výuky na 1. a 14. ZŠ (3) KŘTÚ/16 nám. Šimák
10 Prominutí poplatků z prodlení (5) BYT/1 nám. Šimák
11 Rozpočtové opatření rozpočtů BYT - správa domů a BYT - správa domů Sylván (4) BYT/2 nám. Šimák
12 Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP, PO SVSMP a zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu rozpočtu OSI MMP (7) OSI+KŘTÚ/1 nám. Rund, nám. Šimák
13 Návrh změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Košutka - Studentská (6) STAV/1 nám. Rund
14 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření PO v působnosti KŘÚSO MMP (20) ŘÚSO/1 nám. Herinková
15 Účelově podmíněná dotace na opravu fasádních omítek severního průčelí kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích (6) OPP/1 nám. Herinková
16 Účelově podmíněná dotace na restaurování historického malovaného stropu u předměstského domu Lochotínská 24 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
17 Poskytnutí dotace na podporu realizace festivalu Smetanovské dny v letech 2013 - 2015 (7) OK/1 nám. Herinková
18 Poskytnutí finanční dotace společnosti RLA Stallion, s.r.o. (IČ 49790561) z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně (4) OK/2 nám. Herinková
19 Aktualizace příloh ke ZL na předání městského movitého a nemovitého majetku k hospodaření PO v působnosti OŠMT MMP (57) OŠMT/1 radní Rottová
20 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (2) OŠMT/2 radní Rottová
21 Žádost MO Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace ploch Atom - Sokolovská“ (5) KŽP/1 radní Rottová
22 Žádost 16. základní školy a mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Duhová školka“ (4) KŽP/3 radní Rottová
23 Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VI. etapa – Oáza klidu a setkávání“ (4) KŽP/4 radní Rottová
24 Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková zahrada II.“ (5) KŽP/5 radní Rottová
25 Žádost Alpinum klubu Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání zvláštního zpravodaje Alpinum klubu Plzeň 2013“ (5) KŽP/6 radní Rottová
26 Žádosti 81. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada snů I.“ (4) KŽP/7 radní Rottová
27 Žádost MŠ Plzeň - Křimice o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada fantazie“ (4) KŽP/8 radní Rottová
28 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie PK v rámci projektu "Bezpečné město" (4) BEZP/1 radní Houdek
29 Žádost o udělení výjimky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (4) BEZP/2 radní Houdek
30 Výkup pozemků v k.ú. Bolevec - p. Chmelař (8) MAJ/1 radní Matoušová
31 Bezúplatný převod pozemků p.č. 317/2 a p.č. 317/3, k.ú. Malesice, od PF ČR do majetku města (9) MAJ/2 radní Matoušová
32 Směna pozemků v k.ú. Plzeň ve vlast. ČR - PF ČR za pozemky v majetku města v k.ú. Dolní Vlkýš, Dýšina, Střelice a k.ú. Líšina (13) MAJ/3 radní Matoušová
33 Uzavření směnné smlouvy II. etapy a dodatku č. 3 ke SOSB směnné - výstavba bytových domů Bolevec - U Velkého rybníka, Kvatro stav, s.r.o. (10) MAJ/4 radní Matoušová
34 Prodej pozemků p.č. 2201/30, 32, 33, 34, k.ú. Bolevec - Developpils, s.r.o. (15) PROP/3 radní Matoušová
35 Uzavření smlouvy směnné a smluv o zřízení věcných břemen se spol. FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. – lokalita Borská ul. (10) MAJ/5 radní Matoušová
36 Konečné majetkoprávní vypořádání – „Obytný soubor Sluneční terasy“ – InterCora, spol. s r.o. (12) MAJ/6 radní Matoušová
37 Vyjádř. záměru - obytný soubor Háj B, k.ú.Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., Star Development Corporation a.s. (12) MAJ/7 radní Matoušová
38 Vyjádření záměru v k.ú. Červený Hrádek u Plzně – Háj, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., v insolvenci (11) MAJ/8 radní Matoušová
39 Prodej pozemků vlastníkům RD a pozemků souvisejících, k.ú. Č. Hrádek u Plzně - lokalita Háj (17) PROP/2 radní Matoušová
40 Vyjádření záměru - obytný soubor Stráň, k.ú. Červený Hrádek u Plzně a Újezd, investor I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., v insolvenci (10) MAJ/9 radní Matoušová
41 Majetkoprávní vypořádání se společností VGP CZ VIII., a.s. v souvislosti se stavbou „BRUČNÁ BUSINESS PARK“ (11) MAJ/10 radní Matoušová
42 Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a Pl. krajem v souvislosti se stavbou "Bručná Business Park" (11) MAJ/11 radní Matoušová
43 Uzavření SoBSK - BRUČNÁ BUSINESS PARK - VGP CZ VIII., a.s. (18) PROP/1 radní Matoušová
44 Prodej pozemku parc. č. 1136/8, k.ú. Senec u Plzně (13) PROP/4 radní Matoušová
45 Prodej pozemku p.č. 1904/11, k.ú. Litice u Plzně, za účelem zajištění přístupu (22) PROP/5 radní Matoušová
46 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1496/648, k.ú. Skvrňany, za účelem rozšíření vl. nemovitosti a zarovnání uliční čáry (15) PROP/6 radní Matoušová
47 Ponechání pozemku p.č. 437/2, k.ú. Bušovice, ve vlastnictví města (15) PROP/7 radní Matoušová
48 Zrušení usnesení ZMP č. 332/12 ve věci prodeje pozemků p.č. 2498/11 a p.č. 2498/17, k.ú. Bolevec, na žádost žadatelů (12) PROP/8 radní Matoušová
49 Zrušení usnesení ZMP č. 617 ze dne 9. 12. 2010 ve věci dočasného ponechání bytu č. 1682/33, Žlutická 11 v Plzni, v majetku města Plzně (7) PROP/9 radní Matoušová
50 Prodej nemovitostí Schwarzova 54, Jižní Předměstí, č. p. 1906, včetně pozemků parc. č. 7551 a parc. č. 7552, k.ú. Plzeň (15) PROP/11 radní Matoušová
51 Prodej nemovitostí Čelakovského 7, Jižní Předměstí, č. p. 974, včetně pozemku parc. č. 6362, k.ú. Plzeň (10) PROP/12 radní Matoušová
52 Ponechání pozemků p.č. 9268 a p.č. 10538, k.ú. Plzeň, v majetku města Plzně (13) PROP/13 radní Matoušová
53 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň Správě železniční dopravní cesty, státní organizace (14) PROP+BYT/10 radní Matoušová
54 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 762/1 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (13) EVID/1 radní Matoušová
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1626/302, k.ú. Bolevec (15) EVID/2 radní Matoušová
56 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1626/301, k.ú. Bolevec (14) EVID/3 radní Matoušová
57 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1626/303, k.ú. Bolevec (14) EVID/4 radní Matoušová
58 Vyjmutí pozemku p. č. 10617/15, k.ú. Plzeň, z trvalé správy Městského obvodu Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně (11) EVID/5 radní Matoušová
59 Svěření stavby Klatovská třída 12 s pozemky do správy příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně (7) EVID/6 radní Matoušová
60 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
61 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - srpen 2012 (1) ORG/2 Ing. Karhan
62 Zpráva o městském parkovacím systému za 1. pololetí 2012 (2) KŘTÚ/11 nám. Šimák
63 Objekt hromadných garáží Alej Svobody, Plzeň (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
64 Úpravy systému parkování v Plzni (7) KŘTÚ/14 nám. Šimák
65 Škodní událost v PD Rychtářka v červnu 2012 (1) KŘTÚ/15 nám. Šimák
66 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 9. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
67 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2012 (2) VZVZ/2 pí Dolejšová
68 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (4) KV/2 Mgr. Ženíšek
68a Analýza smluvního vztahu s PMDP, a.s. – shrnutí vývoje (1) KŘTÚ/17 nám. Šimák
68b Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 10. 2012 (1) VZVZ/3 pí Dolejšová
69 Různé (0)