Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 23.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 06.09.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 6. 2012 - 5. 9. 2012 (materiál přijde na stůl) (4) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Žádost o dotaci z OPLZZ,výzva č.89,věc. zaměření„Aplikace strat.plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samospr.celku“ (2) PRIM/3 p. primátor
5 Udělení čestného občanství města Plzně Ladislavu Sutnarovi in memoriam (5) PRIM/4 p. primátor
6 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) RA/1 p. primátor
7 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2011 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
8 Vyjmutí Útvaru koordinace evr. projektů města Plzně p. o. z půs. směr. QS 74-01 Zásady pro zad. veř. zakázek pro doplňkovou činnost (2) ÚKEP/2 p. primátor
9 Změna IPRM "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" (4) ÚKEP/3 p. primátor
10 Změny stanov dobr. sv. ob. Povodí Berounky a nominace na čl. doz. rady sv. na základě vystoupení obce Břasy a obce Šťáhlavy ze sv. ob. (5) ÚKEP/4 p. primátor
11 Přijetí dotace z OPPI, Prosperita, Výzva II - část I. na projekt Rozvoj PVTP - výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II (4) ÚKEP/5 p. primátor
12 Zrušení usnes. ZMP č. 4 ze dne 28. 1. 2010 o přij. dotace z ROP NUTS II Jihozápad, projekt Digit. škola - interakt. výuka (2) ÚKEP/6 p. primátor
13 Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Greenways Plzeň (3) ÚKEP/7 p. primátor
14 Žádost o dotaci z OPŽP, výzva XXXIX na akci Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice (2) ÚKEP/8 p. primátor
15 Schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na real. proj. Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (4) ÚKEP/9 p. primátor
16 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, na nákup automobilní techniky (5) OKŘ/1 p. primátor
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 17. 5. 2012 do 8. 8. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
18 EIB - výplata 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč (6) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
19 Souhrnné rozpočtové opatření navazující na vyhodnocení čerpání rozpočtu MP k 30. 6. 2012 (12) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
20 Žádost o podporu v rámci Oper. progr. Lidské zdroje a zam. pro projekt „Zvyšování kvality řízení na úřadu městského obvodu Plzeň 3“ (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
21 Odložení výzvy k úhradě pohledávky města za společností IRHOS, spol. s r.o. (5) FIN/2 nám. Zrzavecký
22 Přijetí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 3 a MO Plzeň 6 (5) FIN/3 nám. Zrzavecký
23 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/4 nám. Zrzavecký
24 Přijetí dotace na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 (3) FIN/5 nám. Zrzavecký
25 Žádost o podporu z ROP Jihozápad pro projekt „Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“ (5) FIN/6 nám. Zrzavecký
26 Novela vyhl. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení vyhl. za provozovaný výherní hrací přístroj (3) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
27 Přijetí účelových dotací od Plzeňského kraje pro Divadlo Alfa, p.o. a Divadlo J. K. Tyla, p.o. (5) ŘÚSO/1 nám. Herinková
28 Schválení Statutu Umělecké ceny města Plzně a vyhlášení soutěže o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně (7) OK/1 nám. Herinková
29 Účelově podmíněná dotace na obnovu fasád objektu bývalé usedlosti Veská 22 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
30 Generelu dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012 (8) KŘTÚ/2 nám. Rund
31 Urbanisticko architektonická studie areálu Cukrovarská (4) KŘTÚ/3 nám. Rund
32 Vyhledávací studie Plzeň - Aquapark (3) KŘTÚ/4 nám. Rund
33 Demolice objektu na pozemku p.č. 8289/2 k.ú. Plzeň (9) OI/1 nám. Rund
34 Uzavření dodatku smlouvy o spolupráci (4) OI/2 nám. Rund
35 Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb (3) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Šimák, nám. Zrzavecký
36 Revokace usnesení ZMP č. 309 ze dne 21. 6. 2012 ve věci prominutí dlužného nájemného spol. Český Real, a. s. (3) KŘTÚ/14 nám. Šimák
37 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti KŘTÚ MMP (6) KŘTÚ/15 nám. Šimák, nám. Rund
38 Prominutí dlužných poplatků z prodlení vzniklých pozdní úhradou nájemného z bytu č. 3, Plachého 42 v Plzni (6) BYT/1 nám. Šimák
39 Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Naxerovou se splatností delší než 18 měsíců (5) BYT/2 nám. Šimák
40 Projednání záměru pro další postup při výkupech pozemků pro IA - Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice do majetku města Plzně (9) MAJ/1 radní Matoušová
41 Zrušení usnesení ZMP č. 457 ze dne 1. 9. 2011 ve věci výkupu pozemku parc. č. 283 v k.ú. Malesice (5) MAJ/2 radní Matoušová
42 Uzavření dohody o zániku smlouvy o smlouvě budoucí č.j. 2007/005889 se společností Logistika Plzeň, a.s. (8) MAJ/3 radní Matoušová
43 Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní na získání TDI v lokalitě U Pramene, Kotíkovská ulice, Plzeň, BV Development Plzeň a.s. (11) MAJ/4 radní Matoušová
44 Směna pozemků v k.ú. Skvrňany mezi městem Plzní a p. Pavlem Janoušem (12) MAJ/5 radní Matoušová
45 Dodatečný výkup pozemku parc.č. 1950/1, k.ú. Skvrňany, od podílových spoluvlastníků p. Jindřicha a p. Panoše, do majetku města Plzně (10) MAJ/6 radní Matoušová
46 Výkup id. spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 680/1, k.ú. Doudlevce, od p. Bočka (11) MAJ/7 radní Matoušová
47 Změna usnesení ZMP č. 762 ze dne 3. 3. 2011 ve věci bezúplatného převodu pozemku PF ČR v k.ú. Litice u Plzně (7) MAJ/8 radní Matoušová
48 Směna pozemků mezi městem Plzní a ŘSD ČR (11) MAJ/9 radní Matoušová
49 Změna usnesení ZMP č. 375/2004 ve věci veřejného zájmu a omezujících podmínek stanovených ÚZSVM k realizaci BÚP areálu Šťáhlavice (8) MAJ/10 radní Matoušová
50 Bezúplatný převod parc. č. 12785/5, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Fakultní nemocnice do majetku města Plzně (11) MAJ/11 radní Matoušová
51 Uzavření dodatku č. 3 ke SOSB darovací se spol. IMMORENT Plzen, s.r.o. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih (13) MAJ/12 radní Matoušová
52 Uzavření dodatku č. 2 ke SOSB kupní se spol. Keen Properties, s.r.o. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih (13) MAJ/13 radní Matoušová
53 Uzavření dodatku č. 2 ke SOSB kupní se spol. PALAMON CONSULTING, a.s. - změna ve výstavbě komunikace větev 6 a 7, Bor. pole, Zel. troj. - jih (11) MAJ/14 radní Matoušová
54 BÚP pozemků parc. č. 1097/98 a parc. č. 1097/121, oba k.ú. Křimice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku města Plzně (9) MAJ/15 radní Matoušová
55 BÚP spoluvlast. podílu 1/2 k celku parc.č. 5297/8, parc.č. 5297/11 a parc.č. 5694/5, vše k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - ÚZSVM do majetku města (9) MAJ/16 radní Matoušová
56 Výkup pozemků v k.ú. Bukovec v lokalitě tzv. Bukoveckého ostrova od pana Ing. Maška (13) MAJ/17 radní Matoušová
57 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1072/2 a p.č. 540/18, k.ú. Malesice, od PF ČR do majetku města Plzně (10) MAJ/18 radní Matoušová
58 Zrušení usnesení ZMP č. 738 ze dne 8.12.2005 a schválení bezúpl. převodu pozemků od PF ČR v k.ú. Koterov (11) MAJ/19 radní Matoušová
59 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní - p. Polívka - "Odkanalizování Lhoty - splašková, dešťová kanalizace" (9) MAJ/20 radní Matoušová
60 Uzavření směnných smluv se 4 FO spoluvlastníky pozemků v k.ú. Černice, výstavba - „Soubor polyfunkčních staveb“ (11) MAJ/21 radní Matoušová
61 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 1236/2, k.ú. Božkov, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/22 radní Matoušová
62 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 239/42, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/23 radní Matoušová
63 Uzavření kupní smlouvy se společností InterCora, spol. s r.o. v k.ú. Bolevec (9) MAJ/24 radní Matoušová
64 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 305/2, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/25 radní Matoušová
65 Výkup pozemku parc. č. 385/16, k.ú. Litice u Plzně, do vlastnictví města Plzně (7) MAJ/26 radní Matoušová
66 Směna pozemků parc. č. 247/2 a 247/3 v k.ú. Radobyčice do majetku města Plzně (11) MAJ/27 radní Matoušová
67 Směna částí pozemků v k. ú. Radobyčice do majetku města Plzně v rámci projektu Čistá Berounka - etapa II (8) MAJ/28 radní Matoušová
68 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě - TJ Slavoj Plzeň - v souvislosti se stavbou Prodloužení tramvajové trati na Borská pole. (11) MAJ/29 radní Matoušová
69 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „II/231 – Plzeň, ul. 28. Října, Bílá Hora – I. etapa“ – pan Šmíd (9) MAJ/30 radní Matoušová
70 Nakládání s pozemkem parc. č. 5538 k.ú. Plzeň (13) PROP/1 radní Matoušová
71 Změna usnesení ZMP č. 98/2011 - zbytkové plochy Lobzy - Märzovi (12) PROP/2 radní Matoušová
72 Změna usnesení ZMP č. 342/2011 - zbytkové plochy Lobzy - Horáková (11) PROP/3 radní Matoušová
73 Zrušení usn. ZMP č. 654/2011 ve věci uzavření SoBSK na budoucí prodej pozemků p.č. 274/66, 67, k.ú. Doudlevce (15) PROP/4 radní Matoušová
74 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch (10) PROP/5 radní Matoušová
75 Prodej pozemku p.č. 6691, k.ú. Plzeň - SVJ Alešova 8 (13) PROP/6 radní Matoušová
76 Prodej nově označeného pozemku parc. č. 778/6 k.ú. Chotěšov (12) PROP/7 radní Matoušová
77 Prodej nově označených pozemků v k.ú. Chotěšov a zřízení úplatného věcného břemene (14) PROP/8 radní Matoušová
78 Prodej pozemků v k.ú. Bručná (15) PROP/9 radní Matoušová
79 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 452/29 vč. studny, vše v k.ú. Křimice (24) PROP/10 radní Matoušová
80 Prodej pozemku parc. č. 11774/10, k.ú. Plzeň, z důvodu majetkoprávního narovnání (12) PROP/11 radní Matoušová
81 Prodej části pozemku parc. č. 1878/50, k.ú. Bolevec (13) PROP/12 radní Matoušová
82 Prodej id. 1/2 pozemku p.č. 1259 a pozemků p.č. 1274/16,33, p.č. 3029/7, vše v k.ú. Bolevec (13) PROP/13 radní Matoušová
83 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 5096/4 v k.ú. Plzeň (13) PROP/14 radní Matoušová
84 Prodej ideální 1/2 pozemků p.č. 1701/1, 2 v k.ú. Plzeň (16) PROP/15 radní Matoušová
85 Prodej domu Koperníkova 24, Jižní Předměstí, č. p. 979, včetně pozemků parc. č. 9697 a parc. č. 9698, k.ú. Plzeň (12) PROP/16 radní Matoušová
86 Prodej id. podílu ve výši 460/891 k celku nemovitostí na adrese Perlová 4, domu č. p. 65 včetně pozemku parc. č. 88, k.ú. Plzeň (12) PROP/17 radní Matoušová
87 Řešení dluhu vyplývajícího z kupní smlouvy na prodej bytu v domě v Plzni, Šeříková 28 (5) PROP/18 radní Matoušová
88 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Malesice (11) EVID/1 radní Matoušová
89 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1157/8, 1157/9 a 1157/10 v k.ú. Újezd (14) EVID/2 radní Matoušová
90 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2469/34 v k.ú. Plzeň 4 (13) EVID/3 radní Matoušová
91 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2469/34 v k.ú. Plzeň 4 (13) EVID/4 radní Matoušová
92 Darování nevyužitého movitého majetku – bezdrátový mikrofon ZECK DAISY (6) EVID/5 rední Matoušová
93 Darování nevyužitého movitého majetku – zesilovač PHONIX POWERMIX (6) EVID/6 radní Matoušová
94 Realizační plán pro rok 2013 (4) OSS/1 radní Kuthan
95 Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/2 radní Kuthan
96 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (3) KZ/1 radní Kuthan
97 Změna účelu použití investičního příspěvku Tyršovy základní školy a mateřské školy Plzeň (2) OŠMT/1 radní Rottová
98 Rozpočtové opatření - stanovení odvodu z investičního fondu a zvýšení provozního příspěvku pro 25. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/2 radní Rottová
99 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (6) KŽP/1 radní Rottová
100 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
101 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2012 (3) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
102 Problematika svozu odpadu (2) TN/1 nám. Rund
103 Uzavírání kupních smluv dle usnesení ZMP č. 270/2011 (3) MAJ/31 radní Matoušová
104 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30.6.2012 (2) OI+ŘEÚ/3 Ing. Kaucký, Ing.Kuglerová
105 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2012 (1) ORG/2 Ing. Karhan
106 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červenec 2012 (1) ORG/3 Ing. Karhan
107 Informace o zadání opravy eskalátorů v hodnotě nad 500 tis. Kč firmě OTIS a.s. způsobené havárií vodovodu na Mikulášské třídě (1) KŘTÚ/12 nám. Šimák
108 Přehled obsazenosti Parkovacího domu Rychtářka za II. čtvrtletí 2012 (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
109 Současná situace fungování nového systému na registru vozidel (1) ORVŘ/1 Mgr. Marek
110 Současná situace na úseku vydávaní občanských průkazů a cestovních dokladů (1) OSČ/1 Bc. Matoušek
111 Průběžné žádosti o dotace z FŽP MP za I. pololetí roku 2012 (1) KŽP/3 pí Maroušková
112 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 7. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
113 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Ženíšek
114 Různé (0)
114a Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění (4) PRIM/5 p. primátor
114b Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda (2) PRIM/6 p. primátor
114c Nová divadelní budova v Plzni (1) TN/2 nám. Rund