Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 22.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.06.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 5. 2012 do 20. 6. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 26. 4. 2012 do 16. 5. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
4 Převod finančních prostředků z odvodů z VHP, VLT a ostatních her do rozpočtů MO (3) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
5 Žádost o podporu v rámci Oper. progr. Lidské zdroje a zaměstnanost pro projekt „Magistrát města Plzně – otevřený a efektivní úřad“ (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
6 Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bolevecké ZŠ, Plzeň „Rekonstrukce povrchu tělocvičny č. 1“ (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
7 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Borský park v Plzni“ (6) FIN/3 nám. Zrzavecký
8 Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bezpečné branky – 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49 (3) FIN/4 nám. Zrzavecký
9 Uzavření dohody o narovnání s NEVEG TRADING LIMITED (6) FIN/5 nám. Zrzavecký
10 Obecně závazná vyhl. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2013 (5) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
11 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inženýrství (3) KŘTÚ/11 nám. Šimák
12 Přijetí daru od společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. (3) KŘTÚ/12 nám. Šimák
13 Prominutí dlužného nájemného za nájem pozemků v k.ú. Plzeň 4 vyplývající z NS č. 2007/003891/NS se spol. Český Real, a.s. (9) KŘTÚ/13 nám. Šimák
14 Odstranění dvou dřevěných šaten a ocelového oplocení koupaliště OSTENDE na pozemcích v k.ú. Bolevec (10) KŘTÚ/14 nám. Šimák
15 Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 1 v zásadním celoměstském zájmu (4) KŘTÚ/15 nám. Šimák
16 Projednání prominutí pohledávky společnosti INBA s.r.o. (5) KŘTÚ/16 nám. Šimák
17 Prominutí poplatků z prodlení, byt č. 1, Hodonínská 49, v Plzni (5) BYT/1 nám. Šimák
18 Prominutí poplatků z prodlení (4) BYT/2 nám. Šimák
19 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2011 (5) TN/1 nám. Rund
20 Projednání návrhu spol. Amesbury-Plzeň West Business Center s.r.o. na změnu Územního plánu mP v lokalitě Plzeň-Západní město (8) TN/4 nám. Rund
21 Strategické záměry rozvoje města (stav ke dni 30. 4. 2012) (6) KŘTÚ/1 nám. Rund
22 Studie „Areál Světovar“ (4) KŘTÚ/2 nám. Rund
23 Projednání návrhu pana Březiny na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v mimořádném režimu (14) STAV/1 nám. Rund
24 Demolice objektů na pozemku parc. č. 12727 v k.ú. Plzeň (8) OI/1 nám. Rund
25 Odůvodnění veřejné zakázky - Rekonstrukce tramvajové trati Pražská - U Zvonu (4) OI/2 nám. Rund
26 Aktualizace materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (11) OSI/2 nám. Rund
27 Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP a zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP pro rok 2012 (5) OSI/3 nám. Rund
28 Program valné hromady Association Ingernationale des Villes Amies de la Marionnette - AVIAMA a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (4) NámH/1 nám Herinková
29 Účelově podmíněná dotace na restaurování sgrafitové výzdoby věže kostela sv. Jiří v Plzni - Malesicích (5) OPP/1 nám. Herinková
30 Účelově podmíněná dotace na opravu vnějších omítek domu v Husově ul. 58 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
31 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 795/4 v k.ú. Koterov (21) EVID/1 radní Matoušová
32 Udělení souhlasu k převodu bytu č. 1 nacházejícího se v domě v Plzni, Francouzská tř. 20 (5) PROP/2 radní Matoušová
33 Řešení dluhu vyplývajícího ze smlouvy o prodeji nemovitosti na prodej ideálního podílu ve výši ½ k nemovitostem na adrese Horní 20,Plzeň (4) PROP/3 radní Matoušová
34 Nakládání s pozemkem parc. č. 196, k.ú. Malesice (13) PROP/4 radní Matoušová
35 Prodej části pozemku parc. č. 2435/6, o výměře 73 m2 z celkové výměry 771 m2, k.ú. Bolevec (14) PROP/5 radní Matoušová
36 Prodej části pozemku parc. č. 2435/6, o výměře 76 m2 z celkové výměry 771 m2, k.ú. Bolevec (14) PROP/6 radní Matoušová
37 Prodej pozemku p.č. 2626 v k.ú. Litice (16) PROP/7 radní Matoušová
38 Prodej pozemku p.č. 1072/1, k.ú. Bručná (13) PROP/8 radní Matoušová
39 Prodej pozemků p.č. 2498/11, 17, k.ú. Bolevec (13) PROP/9 radní Matoušová
40 Nakládání s pozemky p.č. 1609/100 a p.č. 1609/101, oba k.ú. Bolevec (12) PROP/10 radní Matoušová
41 Prodej pozemků p.č. 1382/4 a p.č. 3033/4, k.ú. Bolevec (15) PROP/11 radní Matoušová
42 Prodej pozemku p.č. 232/178, k.ú. Lobzy - zbytkové plochy (16) PROP/12 radní Matoušová
43 Prodej pozemku p.č. 232/179, k.ú. Lobzy - zbytkové plochy (17) PROP/13 radní Matoušová
44 Prodej pozemků p.č. 1101/38,39 k.ú. Plzeň (17) PROP/14 radní Matoušová
45 Uzavření SoBSK na budoucí prodej pozemků p.č. 857/24,25,33,35,12,37,50,5306, vše v k.ú. Plzeň (26) PROP/15 radní Matoušová
46 Uzavření SOSBK na budoucí prodej částí pozemků v k.ú. Bolevec se společností ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o. (14) PROP/16 radní Matoušová
47 Uzavření smluv o smlouvách budoucích - Byty u Boleveckého rybníka k.ú. Bolevec, investor ZÁPADOČESKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o. (12) MAJ/16 radní Matoušová
48 Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu změny budoucího kupujícího (12) PROP/17 radní Matoušová
49 Zrušení usn. ZMP č. 480/11,úhrada smluvní pokuty, zrušení předkupního práva (14) PROP/19 radní Matoušová
50 Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Centrem volného času Slovany (11) PROP/20 radní Matoušová
51 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - V Bezovce 7 (15) PROP/21 radní Matoušová
52 Prodej nemovitostí Barrandova 27, Východní Předměstí, č. p. 438, s pozemkem parc. č. 1090, k.ú. Plzeň (13) PROP/22 radní Matoušová
53 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Nerudova 27 (13) PROP/23 radní Matoušová
54 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Nerudova 29 (13) PROP/24 radní Matoušová
55 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Nerudova 41 (13) PROP/25 radní Matoušová
56 Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň - Klatovská tř. 180 (14) PROP/26 radní Matoušová
57 Prodej ideálního podílu k nemovitostem v k.ú. Plzeň - Mánesova 80 (15) PROP/27 radní Matoušová
58 Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 26 v Plzni (12) PROP/28 radní Matoušová
59 Prodej nemovitostí na adrese Skrétova 9 v Plzni (13) PROP/29 radní Matoušová
60 Prodej nemovitostí na adrese Horní 16 v Plzni (11) PROP/30 radní Matoušová
61 Uzavření konečných smluvních vztahů v lokalitě ulice Ve Svahu, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, investor – fyzické osoby, sdružení Archa (15) MAJ/1 radní Matoušová
62 Majetkoprávní vypořádání II. etapy v souvislosti se stavbou „Areál zimního stadionu Plzeň – Košutka“ (15) MAJ/2 radní Matoušová
63 Převod parkoviště v k.ú. Doubravka vybudované v souvislosti s výstavbou „Stavba bytového domu – proluka Nad Týncem“ (13) MAJ/3 radní Matoušová
64 Darování pozemku parc. č. 1512/25 v k.ú. Plzeň, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva ŠKODOVÁK, do majetku města Plzně (13) MAJ/4 radní Matoušová
65 Směna pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Zel. trojúhelník - jih - Borská pole a uzavření smlouvy o zřízení VB - CRANIUM FAUSTUM, s.r.o. (18) MAJ/5 radní Matoušová
66 Výkup pozemku parc.č. 879/14, k.ú. Valcha, od pí Ireny Karáskové, do majetku města Plzně pro VPS "Vodovod a kanal. Výsluní" (11) MAJ/6 radní Matoušová
67 Záměr změny postupu konečného majetkoprávního vypořádání stavby "Panorama Litice" v k.ú. Litice u Plzně - investor Wittmann Alfa, s.r.o. (16) MAJ/7 radní Matoušová
68 Uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení kanalizační stoky - Občanské sdružení Plzeň - Zadní Roudná (9) MAJ/8 radní Matoušová
69 Směna pozemků pro IA-VPS D58 "Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská - K Bukovci" (16) MAJ/9 radní Matoušová
70 Záměr rekonstrukce křižovatky Štefánikova – Ke Kačí louži, investor IRHOS, spol. s r.o. (12) MAJ/10 radní Matoušová
71 Uzavření budoucí smlouvy na bezúplatný převod stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ - SŽDC (8) MAJ/11 radní Matoušová
72 Konečné majetkové vypořádání pozemků a TDI po stavbě RD Roudná se spol. Stavpartnerglobál, s.r.o. (13) MAJ/12 radní Matoušová
73 Majetkoprávní vypořádní pozemků v k.ú. Radčice u Plzně mezi městem Plzní a Plzeňským krajem (11) MAJ/13 radní Matoušová
74 Změna smluvních vztahů se spol. Valcha Property Development, a.s. výstavba „Obytná zóna Plzeň – Valcha“ v k.ú. Valcha (18) MAJ/14 radní Matoušová
75 Uzavření nových smluvních vztahů na budoucí prodej částí pozemku p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha, v lokalitě "Obytná zóna Plzeň - Valcha" (14) PROP/18 radní Matoušová
76 Prodloužení termínů 3. etapy, změny ocenění směň. pozemků pro 2. a 3. etapu - BD U Velkého rybníka - Kvatro stav, s.r.o. (16) MAJ/15 radní Matoušová
77 Uzavření dodatku č. 2 ke SoBSK - Developpils, s.r.o. (15) PROP/1 radní Matoušová
78 Poskytnutí investičních dotací z grantového programu Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni (4) OŠMT/1 radní Rottová
79 Žádost sdružení Duha Kopretina Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S Kopretinou v souladu s přírodou“ (6) KŽP/1 radní Rottová
80 Žádost SVS MP o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Odborný seminář - Trvalkové záhony a vodní prvky ve veř. prostoru“ (5) KŽP/2 radní Rottová
81 Žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Koně v ekologické a výtvarné podobě“ (6) KŽP/3 radní Rottová
82 Rozpočtové opatření a poskytnutí dotace Svazu důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje (2) RadK/1 radní Kuthan
83 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP (2) KZ/1 radní Kuthan
84 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (29) KSV/1 radní Kuthan
85 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
86 Zajištění měnového rizika vyplývajícího z čerpání úvěrů od Evropské investiční banky v měně Euro (4) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
87 Nová divadelní budova v Plzni (1) TN/2 nám. Rund
88 Restrukturalizace společnosti Plzeňské služby a.s. (2) TN/3 nám. Rund
89 Zdroje požární vody na území města Plzně (2) OSI/1 nám. Rund
90 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2011 a 2012 (8) OSI/4 nám. Rund
91 Plnění Programu snižování energetické náročnosti v objektech města Plzně (5) OSI/5 nám. Rund
92 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - květen 2012 (2) ORG/2 Ing. Karhan
93 Projekt EHMK 2015 - aktualizace přihlášky a financování projektu (9) NámH/2 nám. Herinková
94 Cestovní ruch v Plzni v roce 2011 - „návštěvnost“ města Plzně (2) OPM/1 Mgr. Smotlachová
95 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Ženíšek
96 Různé (0)
96a Poskytnutí Smlouvy o spolupráci Kontrolnímu výboru ZMP. (6) KV/3 Mgr. Ženíšek
96b Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
96c Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (4) NámZ/2 nám. Zrzavecký
96d IZ - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. 6. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová