Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 20.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.05.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 26. 4. 2012 do 23. 5. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Odměny pro členy výborů ZMP za I. pololetí 2012 (2) PRIM/2 p. primátor
4 Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí (4) RA/1 p. primátor
5 Žádost Galerie m. Plzně, o.p.s. o prominutí pohledávky za služby spojené s užíváním nebytových prostor na základě Smlouvy o výpůjčce (6) VNITŘ/1 p. primátor
6 Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace z OPPI, Prosperita, výzva I. pro projekt "PVTP II" (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Integrovaný plán rozvoje města "Plzeň - univerzitní město 2015" (materiál přijde na stůl) (2) ÚKEP/2 p. primátor
8 Další postup města v projektu „Měření rychlosti a průjezdu křižovatkou na červené světlo“ (6) ŘÚSA+PRÁV/1 p. primátor
9 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 29. 3. 2012 do 25. 4. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
11 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011 (9) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
12 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
13 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt Přírodní park Božkovský ostrov – údržba rekreačního prostoru (5) FIN/3 nám. Zrzavecký
14 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/4 nám. Zrzavecký
15 Projednání žádosti o výkup nemovitostí v k.ú. Božkov do majetku města Plzně (12) MAJ/1 radní Matoušová
16 Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1580/5, k.ú. Bolevec, z vlastnictví ČR - SS Jeneč, státní podnik v likvidaci,do majetku města Plzně (10) MAJ/2 radní Matoušová
17 Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 12064, k.ú.Plzeň, z vlast. ČR - SS Jeneč, státní podnik v likvidaci, do majetku města Plzně (10) MAJ/3 radní Matoušová
18 Směna pozemků mezi městem Plzeň a ČR, právo hospodaření Povodí Vltavy, s.p. včetně uzavření smlouvy o zřízení VB a SOSB VB (20) MAJ/4 radní Matoušová
19 Prodej bytu č. 9 na adrese v Plzni, Lukavická 11 - II. vlna, 2. nabídka ve 3 měsících (6) PROP/1 radní Matoušová
20 Nakládání s pozemkem parc. č. 2003/3, k. ú. Doubravka (13) PROP/2 radní Matoušová
21 Zrušení usnesení ZMP č. 157/2007 a č. 278/2009 (13) PROP/3 radní Matoušová
22 Zrušení usnesení ZMP č. 655 ze dne 8.12.2011 ve věci budoucího prodeje pozemků v k.ú. Skvrňany (10) PROP/4 radní Matoušová
23 Prodej pozemku p.č. 12696/3 k.ú. Plzeň vlastníkům jednotek v domě č.p.1598, Dělnická 9 (13) PROP/5 radní Matoušová
24 Prodej pozemku p.č. 124/5, k.ú. Hradiště u Plzně (13) PROP/6 radní Matoušová
25 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2599 v k. ú. Skvrňany (14) EVID/1 radní Matoušová
26 Darování movitého majetku využívaného v objektu Domova pro seniory sv. Jiří, Mohylová 92, čp. 1442 na p. č. 422/75, 422/77 k.ú. Doubravka (9) EVID/2 radní Matoušová
27 Účelově podmíněná dotace na restaurování portálů domu Pražská 7 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
28 Účelově podmíněná dotace na výměnu krytiny na střechách kostela sv. Mikuláše v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
29 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (10) KIMC/1 radní Kuthan
30 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (15) KSV/1 radní Kuthan
31 Žádost 63. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP na projekt „Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň“. (5) KŽP/1 radní Rottová
32 Žádost 25. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Živá voda“. (5) KŽP/2 radní Rottová
33 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji v Plzni-Skvrňanech“. (5) KŽP/3 radní Rottová
34 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (6) KŽP/4 radní Rottová
35 Účast města Plzně na společném projektu se spol. ŠKODA INVESTMENT a.s. a Techmania Science Center o.p.s. – stavební úprava Borské ul. (8) KŘTÚ/11 nám. Šimák
36 Prominutí nájemného vyplývající z nájemní smlouvy č. 2009/002680/NS – I.R.S. Development s.r.o. (10) KŘTÚ/12 nám. Šimák
37 Fúze sloučením společnosti Plzeňské služby a. s. se společností Plzeňská teplárenská, a. s. (2) TN/1 nám. Rund
38 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
39 Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2012 (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
40 Čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 3. 2012 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
41 Poděkování Mons. Radkovského za finanční dotaci na vybudování Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Frant. klášteře v Plzni (1) ORG/2 Ing. Karhan
42 Dopis paní Kalserové ve věci květnových oslav (2) ORG/3 Ing. Karhan
43 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - duben 2012 (2) ORG/4 Ing. Karhan
44 Projekt EHMK 2015 (materiál přijde na stůl) (2) NámH/1 nám. Herinková
45 Odhad nákladů na provoz budovy nového divadla (4) ŘÚSO+ŘTÚ/1 nám. Herinková
46 Slavnosti svobody 2012 (materiál přijde na stůl) (1) OPM/1 Mgr. Smotlachová
47 Současná situace na úseku vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (1) OSČ/1 Bc. Matoušek
48 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 5. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
49 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
49a Vývoj v oblasti vymáhání pohledávek z přepravní kontroly u společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (4) KŘTÚ/13 nám. Šimák
50 Různé (0)