Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 19.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 26.04.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 22. 3. 2012 do 25. 4. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí (4) RA/1 p. primátor
5 Roční zpráva o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně (4) ÚKEP/1 p. primátor
6 Tramvajová trať na Borská pole – odložení realizace projektu do příštího programového období EU 2014 - 2020 (2) ÚKEP/2 p. primátor
7 Rozpočt.opatření - přesun prostředků v rámci kapitál.výdajů a zařazení akce "Opravy podlah 1.NP sever.křídla radnice" na seznam investic (3) VNITŘ/1 p. primátor
8 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 16. 2. 2012 do 28. 3. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
9 Realizace veř. zakázky „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel MHD ..." (17) NámZ+NámS/1 nám. Zrzavecký, nám. Šimák
10 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2011 (15) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
11 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
12 Žádost o dotaci pro akci Kanalizace Litice – Štěnovická, III. etapa, poslední část ulice Za farou a ul. Na konci (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
13 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/3 nám. Zrzavecký
14 Uzavření dohody o narovnání s NEVEG TRADING LIMITED (6) FIN/4 nám. Zrzavecký
15 Účelová dotace na opravu dvou balkónů domu Bezručova 9 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
16 Účelově podmíněná dotace na dekorativní výmalbu v kostele M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
17 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu aktivit souvisejících s prezentací města Plzně v roce 2012 (4) KPM/1 nám. Herinková
18 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb a dostupnosti parkovacího domu Rychtářka (5) KŘTÚ+ÚČT/12 nám. Šimák, nám. Zrzavecký
19 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – majetek pro MHD (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
20 Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů (5) BYT/1 nám. Šimák
21 Zařazení akce „Rekonstrukce služebny MP, Perlová ul.“ do jmen. seznamu stav. inv. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2012 (4) BYT/2 nám. Šimák
22 Souhlas s úplatným převodem spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v Plzni, Edvarda Beneše 12 (9) BYT/3 nám. Šimák
23 Výsledky veřejné urbanistické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně (9) KŘTÚ/1 nám. Rund
24 odůvodnění veřejné zakázky - Stadion Štruncovy sady: atletika + tribuny – II. etapa atletického stadionu Skvrňany (6) OSI/3 nám. Rund
25 Obecně závazná vyhl. města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry (13) BEZP/1 radní Houdek
26 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje v roce 2012 (4) OKŘ/1 radní Houdek
27 Poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje v roce 2012 (4) OKŘ/2 radní Houdek
28 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence. (5) KPPK/1 radní Houdek
29 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality. (19) KPPK/2 radní Houdek
30 Uzavření budoucích smluv v k.ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou „POLYFUNKČNÍ DŮM POD VŠEMI SVATÝMI“ (14) MAJ/1 radní Matoušová
31 Záměr města Plzně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí směnné v souvislosti s výstavbou bytového domu v k.ú. Křimice (10) MAJ/2 radní Matoušová
32 Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví města Plzně se spoluvlastníkem pozemků v k.ú. Plzeň, a to formou výkupu podílu o velikosti ¼ (11) MAJ/3 radní Matoušová
33 Uzavření smluvních vztahů pro stavbu "Obchodní zóna Plzeň II - U Letiště" (10) MAJ/4 radní Matoušová
34 Uzavření smlouvy budoucí kupní mezi městem Plzní a panem Ing. Janem Krátkým - „Polyfunkční dům - Belánka“ v k.ú. Plzeň (13) MAJ/5 radní Matoušová
35 Uzavření SOSB kupních na TDI a pozemky-spol.IKO stavby s.r.o. a 3 FO - „MATEŘSKÁ ŠKOLA–ČERNICE, Černice K Plzenci III – Objekt 4" (10) MAJ/6 radní Matoušová
36 Změna usnesení ZMP č. 465/2010 ve věci výkupu řadové garáže pro VPS D3 - "Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Sušická" (6) MAJ/7 radní Matoušová
37 Směna nemovitostí pro stavbu "Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni" - Jiří Paukner (15) MAJ/8 radní Matoušová
38 Narovnání majetkoprávních vztahů (Klatovská třída 57, 59 a 61) (14) MAJ/9 radní Matoušová
39 Uzavření konečných smluvních vztahů v lokalitě Plaménková, Šafránová k.ú. Bručná (17) MAJ/10 radní Matoušová
40 Dar budovy v k.ú.Lhota u Dobřan od TJ Sokol Lhota do majetku města Plzně a změna trv. správy nemovit. majetku vedeného v Příloze č.3 Statutu (15) MAJ/11 radní Matoušová
41 Směna nově vzniklých pozemků parc. č. 1076/4 a 1077/3 za nově vzniklé pozemky parc. č. 1075/5 a 1075/6, vše k. ú. Bolevec (13) MAJ/12 radní Matoušová
42 Uzavření konečných smluvních vztahů v souvislosti s výstavbou „Skupina čtyř rodinných domů – Kotíkovská ul.“ (14) MAJ/13 radní Matoušová
43 Směna pozemků v k.ú. Doubravka mezi městem Plzní a pí Ludmilou Hrdinovou a p. Lukášem Hrdinou (16) MAJ/14 radní Matoušová
44 Výkup nově vzniklého pozemku p.č. 1098/359 k.ú. Křimice od pí Pávové (11) MAJ/15 radní Matoušová
45 Zrušení usnesení ZMP č. 466/2010 ve věci odkupu pozemku parc. č. 11186/3 v k.ú. Plzeň v SJM Hlavsových. (7) MAJ/16 radní Matoušová
46 Prodej bytu č. 9 na adrese v Plzni, Tachovská 67 - II. vlna, 2. nabídka ve 3 měsících (6) PROP/1 radní Matoušová
47 Uzavření dohody o splátkách (5) PROP/2 radní Matoušová
48 Nakládání s pozemkem p.č. 568/19, k.ú. Litice u Plzně (13) PROP/3 radní Matoušová
49 Nakládání s pozemky p.č. 10920/13,14,17 a p.č. 10921/22, k.ú. Plzeň (12) PROP/4 radní Matoušová
50 Nakládání s pozemkem p.č. 45/1, k.ú. Křimice (14) PROP/5 radní Matoušová
51 Nakládání s objektem bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1828/3 a s pozemkem parc.č. 1828/3, k.ú. Bolevec (14) PROP/6 radní Matoušová
52 Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (24) PROP/7 radní Matoušová
53 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 270/31, k. ú. Skvrňany, Plzeňskému kraji (12) PROP/8 radní Matoušová
54 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2006/003746 (13) PROP/9 radní Matoušová
55 Změna podmínek SOSBK - Plzeňské vysokoškolské koleje s.r.o. (14) PROP/10 radní Matoušová
56 Prodloužení termínu pro vydání stavebního povolení na stavbu nové galerijní budovy Zpč. galerie v Plzni (13) PROP/11 radní Matoušová
57 Prohlášení vlastníka nemovitosti - areál K Prokopávce - SSC Bolevec (13) PROP/12 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 98 ze dne 3. 3. 2011 (12) PROP/13 radní Matoušová
59 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 3979/17, včetně pozemku parc. č. 3979/17, k. ú. Plzeň (12) PROP/14 radní Matoušová
60 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 3979/20, včetně pozemku parc. č. 3979/20, k. ú. Plzeň (14) PROP/15 radní Matoušová
61 Prodej části pozemku parc. č. 11610/166, o výměře 47 m2 z celkové výměry 962 m2, k. ú. Plzeň (15) PROP/16 radní Matoušová
62 Prodej pozemku p.č. 1893/2, k.ú. Doubravka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/17 radní Matoušová
63 Prodej dílu "a" odděleného z pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Valcha (19) PROP/18 radní Matoušová
64 Prodej pozemků p.č. 2043/191-194 k.ú. Skvrňany za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (13) PROP/19 radní Matoušová
65 Prodej pozemků p.č. 149/63 a p.č. 149/106, k.ú. Bolevec (22) PROP/20 radní Matoušová
66 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2489/4 k.ú. Doubravka (14) EVID/1 radní Matoušová
67 Darování nevyužitého movitého majetku – počítačový dvoumístný stůl (5) EVID/2 radní Matoušová
68 Darovaní nákladního automobilu LIAZ 151.260-L – nosič kontejnerů (7) EVID/3 radní Matoušová
69 Svěření areálu víceúčelového hřiště v Plzni – Křimicích“ do trvalé správy MO Plzeň 5 – Křimice (12) EVID/4 radní Matoušová
70 Svěření části „B“ pozemku p. č. 3134/21 k. ú. Plzeň do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (10) EVID/5 radní Matoušová
71 Svěření nově vzniklého „Multifunkčního sportovního areálu České údolí“ k. ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3 (11) EVID/6 radní Matoušová
72 Svěření části pozemku p. č. 10829/1 k. ú. Plzeň označené jako díl „B“ do správy příspěvkové organizace ZOO města Plzně (10) EVID/7 radní Matoušová
73 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (2) OŠMT/1 radní Rottová
74 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (3) OŠMT/2 radní Rottová
75 Žádost MO Plzeň 5 - Křimice, o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt "Dosadba zeleně v ulici Prvomájová v Plzni - Křimicích". (5) KŽP/1 radní Rottová
76 Žádost Svobody zvířat Plzeň, o.s., Sekce na ochranu koček, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Nový domov". (6) KŽP/2 radní Rottová
77 Žádost TJ Sokol Plzeň – Hradiště o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Úprava travnaté plochy u jezu v Hradišti". (6) KŽP/3 radní Rottová
78 Žádost MOTÝL o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Pohádková zahrada". (6) KŽP/4 radní Rottová
79 Žádost MO Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Zelené hřiště". (5) KŽP/5 radní Rottová
80 Žádost 5. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Zahrada – prostor pro hru dětí" (5) KŽP/6 radní Rottová
81 Prominutí nevymahatelných pohledávek Městského ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace (5) ŘÚSO/1 radní Kuthan
82 Změny zřizovací listiny Kojeneckého ústavu s dětským domovem Plzeň, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/3 radní Kuthan
83 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
84 Kvalita pitné vody na území města Plzně (1) OSI/2 nám. Rund
85 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2011 (2) OSI+ŘEÚ/1 nám. Rund
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - březen 2012 (1) ORG/2 Ing. Karhan
87 Slavnosti svobody 2012 (4) NámH/2 nám. Herinková
88 Zpráva o městském parkovacím systému za 2. pololetí 2011 (3) KŘTÚ/11 nám. Šimák
89 Odhad nákladů na provoz budovy „nového divadla“ (zpráva přijde na stůl) (4) ŘÚSO+ŘTÚ/2 nám. Herinková
90 Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2011 (2) OŽP/1 radní Rottová
91 Usnesení Finančního výboru ZMP k hospodaření společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (1) FV/1 Ing. Šneberger
92 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5.4.2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
93 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
94 Kontrola technické realizace investiční akce Stavba parkovišť v Popelnicové ulici v Plzni – provedení namátkových sond (2) KV/3 Mgr. Ženíšek
95 Kontrola způsobu financování a výsledků reklamních kampaní v tisku organizovaných ÚMO Plzeň 3 (2) KV/4 Mgr. Ženíšek
96 Plzeň 2015 o.p.s.-Projekt EHMK 2015 (1) NámH/1 Nám. Herinková
97 Schválení dalšího postupu MAO versus MO Plzeň 4 (1) MO4/1 Bc. Chalupný
98 Různé (0)