Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 18.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 22.03.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0) -
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 16. 2. 2012 do 21. 3. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Poskytnutí finanční dotace Biskupství plzeňskému na částečnou úhradu nákladů na vybudování Muzea církevního umění plz. diecéze (3) RA/1 p. primátor
4 Podání žád. o dot. na „Rekonstr. a moder úpravny vody Plzeň" pro zaj.požad.param. zprac.vody pro Plzeň a další obce zás. z této úpravny (2) ÚKEP/1 p. primátor
5 Žádost Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje o prominutí nájmu a služeb v budově MMP, Koterovská 162 (8) VNITŘ/1 p. primátor
6 Pojmenování ulic nacházejících se současně na území městského obvodu Plzeň 3 a městského obvodu Plzeň 6 - Litice (3) OSČ/1 p. primátor
7 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (2) KPMEZ/1 p. primátor
8 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 12. 1. 2012 do 15. 2. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
9 Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně (4) VZVZ/4 pí Dolejšová
10 Majetkoprávní transakce související s přípravou projektu PVTP III. (10) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
11 Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
12 Žádosti o podporu v rámci OPŽP pro projekt Rekonstrukce lochotínského amfiteátru (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
13 Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o. (3) FIN/3 nám. Zrzavecký
14 Žádost o příspěvek na výstavbu či údržbu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI (3) FIN/4 nám. Zrzavecký
15 Změna stanov a návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (5) FIN/5 nám. Zrzavecký
16 Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (7) FIN/6 nám. Zrzavecký
17 Pokračování zadávacího řízení s cílem uzavření SOD dle vítězné nabídky uchazeče na realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni (4) TN+ÚKEP/1 nám. Rund
18 Projednání návrhu nám. primátora Ing. Runda na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě Mikulka v mimořádném režimu (9) STAV/1 nám. Rund
19 Změny územního plánu Plzně - Švabiny projednávané v mimořádném režimu (17) STAV/2 nám. Rund
20 Návrh zadání Územního plánu Plzně (5) STAV/3 nám. Rund
21 Demolice objektů v k.ú. Plzeň (7) OI/1 nám. Rund
22 Prominutí poplatků z prodlení – Vejvodová Lenka (6) BYT/1 nám. Šimák
23 Majetkoprávní vypořádání s BC Hradiště, s.r.o. - „Výstavba rodinných domů Plzeň Hradiště lokalita – Na Rychtě“ (16) MAJ/1 radní Matoušová
24 Změna části usnesení ZMP č. 605 ze dne 9. 12. 2010 (5) MAJ/2 radní Matoušová
25 Uzavření budoucích smluv v k.ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou „POLYFUNKČNÍ DŮM POD VŠEMI SVATÝMI“, investor pí Čechová (13) MAJ/3 radní Matoušová
26 Výkup garáže a pozemku parc. č. 3639/10, k.ú. Plzeň, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/4 radní Matoušová
27 Výkup pozemku parc. č. (1257/1) v k.ú. Chotíkov pro investiční akci „Vodovod Malesice“ (11) MAJ/5 radní Matoušová
28 Konečné majetkoprávní vypořádání v k.ú. Plzeň, ul. Zikmunda Wintra - p. Václav Ježek (16) MAJ/6 radní Matoušová
29 Dohoda o zániku SOSB darovací se spol. INVEST PRODUKT, s.r.o. – výstavba „Obytná zóna Plzeň – Radobyčice – TI a komunikace“ (12) MAJ/7 radní Matoušová
30 Směna pozemků v k.ú. Plzeň - podíloví spoluvlastníci vedení na LV č. 1882 pro k.ú. Plzeň (13) MAJ/8 radní Matoušová
31 Výkup pozemku parc.č. 255/2, k.ú. Božkov, od podílových spoluvlastníků zaps. na LV č. 1142 pro k.ú. Božkov do majetku města Plzně (14) MAJ/9 radní Matoušová
32 Výkup podílů na pozemcích ve spoluvl. FO v souvislosti se stavbou silnice I/20 a II/231 - v Plzni - Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa (10) MAJ/10 radní Matoušová
33 Výkup podílů na pozemcích ve spoluvlast.FO v souvislosti se stavbou silnice I/20 a II/231 v Plzni,Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 2. etapa (10) MAJ/11 radní Matoušová
34 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Křimice mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů (11) MAJ/12 radní Matoušová
35 Zrušení usnesení ZMP č. 272 ze dne 12. 5. 2011 v plném znění,a to ve věci majetkového vypořádání pozemků v k.ú. Plzeň (14) MAJ/13 radní Matoušová
36 Opakovaný požadavek fyzických osob na výkup pozemků zaps. na LV č. 996 pro k.ú. Skvrňany do majetku města Plzně (18) MAJ/14 radní Matoušová
37 Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně - p. Filip Pechman (12) MAJ/15 radní Matoušová
38 Změna Řádu městské soutěže v souvislosti se schválením Koncepce prodeje domů (7) PROP/1 radní Matoušová
39 Prodej ideálního podílu o velikosti 8/15 k celku nemovitostí na adrese Bedřicha Smetany 5 (15) PROP/2 radní Matoušová
40 Snížení kupní ceny za prodej ideálního podílu o velikosti 58/381 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 34 (12) PROP/3 radní Matoušová
41 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 12789/5, k.ú. Plzeň (13) PROP/4 radní Matoušová
42 Prodej pozemku p.č. 12696/3 k.ú. Plzeň (12) PROP/5 radní Matoušová
43 Prodej pozemků p.č. 1399/3, p.č. 1400/5 a p.č. 3193/7, k.ú. Bolevec (12) PROP/6 radní Matoušová
44 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1538/156, k.ú. Bolevec, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (12) PROP/7 radní Matoušová
45 Prodej pozemku p.č. 4634/5, k.ú. Plzeň, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (12) PROP/8 radní Matoušová
46 Prodej pozemků p.č. 1878/110 - 115, k.ú. Bolevec, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (11) PROP/9 radní Matoušová
47 Prodej pozemku parc. č. 12539/3, k.ú. Plzeň (13) PROP/10 radní Matoušová
48 Uzavření SoBSK na budoucí prodej částí pozemků p.č. 3129/1 a 5515, k.ú. Plzeň (15) PROP/11 radní Matoušová
49 Ponechání části pozemku p.č. 107/1, k.ú. Újezd, v majetku MP (13) PROP/12 radní Matoušová
50 Nakládání s pozemkem parc. č. 974/14, k.ú. Valcha (12) PROP/13 radní Matoušová
51 Rozhodnutí o poskytnutí dodatečné slevy z kupní ceny bytu nacházejícího se v domě v Plzni, Resslova č. or. 21 (12) PROP/14 radní Matoušová
52 Řešení dluhu vyplývajícího ze smlouvy o převodu vlastnictví jednotky na prodej bytu v domě v Plzni, Kralovická 27 (5) PROP/15 radní Matoušová
53 Reálné rozdělení pozemku par.č. 11189/1 v k.ú. Plzeň (15) EVID/2 radní Matoušová
54 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1411/146, k.ú. Bolevec (14) EVID/3 radní Matoušová
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 2569/26, k.ú. Doubravka (14) EVID/4 radní Matoušová
56 Účelově podmíněná dotace na restaurování omítek presbytáře a stěn kaple sv. Barbory v ambitu Františkánského kláštera v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
57 Účelově podmíněná dotace na opravu fasád a vrat u objektu Dlážděná 15 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
58 Účelově podmíněná dotace na restaurování varhanové skříně v kostele sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích (5) OPP/3 nám. Herinková
59 Účelově podmíněná dotace na opravu souboru oken a dveří vily Boženy Němcové 9 v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
60 Účelově podmíněná dotace na rekonstrukci objektu altánu Lochotínská 60 v Plzni (5) OPP/5 nám. Herinková
61 Účelově podmíněná dotace na opravu souboru trojdílných oken činžovního domu Na Belánce 6 v Plzni (5) OPP/6 nám. Herinková
62 Účelově podmíněná dotace na opravu omítek uličního průčelí u budovy Velké synagogy, sady Pětatřicátníků 11 v Plzni (5) OPP/7 nám. Herinková
63 Účelově podmíněná dotace na opravu střechy kostela Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30 v Plzni (5) OPP/8 nám. Herinková
64 Účelově podmíněná dotace na statické zajištění krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského, Husova 1 v Plzni (5) OPP/9 nám. Herinková
65 Účelově podmíněná dotace na restaurování renesančního portálu domu Pražská 11 v Plzni (5) OPP/10 nám. Herinková
66 Účelově podmíněná dotace na restaurování barokního portálu domu Perlová 14 v Plzni (5) OPP/11 nám. Herinková
67 Provedení rozpočtového opatření v souvislosti s realizací a umístěním pamětní desky světoznámému designérovi Ladislavu Sutnarovi (3) OK/1 nám. Herinková
68 Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2012 jednotlivým žadatelům (7) OK/2 nám. Herinková
69 Poskytnutí neinvestičních dotací na akce související s Grantovým programem pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2012 (6) KPM/1 nám. Herinková
70 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (4) OSS/1 radní Kuthan
71 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (5) OSS/2 radní Kuthan
72 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/3 radní Kuthan
73 Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání (2) OŠMT/1 radní Rottová
74 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město (2) OŠMT/2 radní Rottová
75 Péče o psa v útulku - prominutí části dluhu a splátkový kalendář s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců (7) OŽP/1 radní Rottová
76 Žádost 21. ZŠ Plzeň, o poskytnutí fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Vytvoření herní klidové zóny v areálu školního hřiště" (5) KŽP/1 radní Rottová
77 Žádost TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Hejbni kostrou – adrenalinované a relaxační centrum" (6) KŽP/2 radní Rottová
78 Žádost MO Plzeň 7 - Radčice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Obnova uličních stromořadí v Radčicích" (5) KŽP/3 radní Rottová
79 Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Revitalizace volného prostranství na Litické návsi" (5) KŽP/4 radní Rottová
80 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (6) KŽP/5 radní Rottová
81 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
82 Přehled projektů a ocenění kvality získaných městem Plzní (Magistrátem města Plzně) (1) TAJ/1 Ing. Bc. Škubalová
83 Nová divadelní budova (1) TN/2 nám. Rund
84 Plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2011 (1) KŘTÚ/1 nám. Rund
85 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/1 radní Matoušová
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - leden 2012 (1) ORG/2 Ing. Karhan
87 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - únor 2012 (1) ORG/3 Ing. Karhan
88 Plzeň 2015 o.p.s. – činnost a příprava EHMK 2015 (7) NámH/1 Nám. Herinková
89 Strategie rozvoje městem zřizovaných a založených organizací v oblasti kultury (11) OK/3 PhDr. Knížová
90 Přehled činnosti Finančního výboru ZMP za rok 2011 (1) FV/1 Ing. Šneberger
91 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ze dne 1. 2. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
92 Veřejné zakázky na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi pro pracovníky ZOO a BZ (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
93 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2012 (2) VZVZ/3 pí Dolejšová
94 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
95 Různé (0) -
95a Zajištění financování pro projekt obnovy historické části obce Plzeň – Koterov s finanční účastí z ROP JZ (7) NámZ/1 M. Zrzavecký
95b Dopis Závodního výboru odborů v PMDP, a.s. (1) ORG/4 Ing. Karhan
95c Změny termínů konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2012 (2) ORG/5 Ing. Karhan