Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 17.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 16.02.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 19. 1. 2012 do 15. 2. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 11. 2011 do 11. 1. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
5 Odstoupení z funkce člena představenstva PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (5) NámZ/1 nám. Zrzavecký
6 Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. a návrh na volbu nového člena (5) NámZ/2 nám. Zrzavecký
7 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o. a návrh na volbu nového člena (5) NámZ/3 nám. Zrzavecký
8 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (5) NámZ/4 nám. Zrzavecký
8a Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (4) NámZ/5 nám. Zrzavecký
8b Provedení rozpočtového opatření, navýšení příjmů z pronájmu a zvýšení kapitálových výdajů Odboru vnitřní správy. (6) NámZ/6 nám. Zrzavecký
9 Použití FKD MP na předfinancování projektů pro MO Plzeň 2 (5) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
10 Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Plzeňské komunální služby, s.r.o. (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
11 Návrh na odvolání člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
12 Plán prevence kriminality města Plzně na roky 2012 - 2013 (5) BEZP/1 radní Houdek
13 Žádost pana Davida Paška o snížení pravidelných splátek vyplývajících z Dohody o náhradě škody ze dne 27. 9. 2011 (7) KŘTÚ/12 nám. Šimák
14 Prominutí poplatků z prodlení – manželé Lenka a Petr Duroňovi (4) BYT/1 nám. Šimák
15 Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace (4) KŘTÚ/1 nám. Rund
16 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi stat. městem Plzní a společnostmi Keen Properties s.r.o., IMMORENT Plzen s.r.o. a PALAMON CONSULTING a.s. (5) KŘTÚ+ŘEÚ/2 nám. Rund, nám. Zrzavecký
17 Úpravy financování akce „Výstavba atletického areálu Vejprnická“ (5) OSI+ŘEÚ/1 nám. Rund, nám. Zrzavecký
18 Použití prostředků FŽP MP na zajištění finančního krytí studie "Dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni" (4) RadR/1 radní Rottová
19 Rozpočtové opatření - použití FKD MP na zvýšení kapitálových výdajů OŠMT určených na akci "Rekonstrukce sportoviště při 1. ZŠ" (6) OŠMT/1 radní Rottová
20 Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Rekonstrukce části stromořadí v ulici Božkovská" (5) KŽP/1 radní Rottová
21 Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ města Plzně IRIS o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Environmentální centrum Lüftnerka" (6) KŽP/2 radní Rottová
22 Uzavření smlouvy o spolufinancování natočení třináctidílného projektu „Domov ve středu Evropy“ s Mgr. Jiřím Benátčanem (3) OPM/1 nám. Herinková
23 Účelově podmíněná dotace na restaurování sgrafitové výzdoby a opravu fasád domu Jagellonská 15 - Petákova 1 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
24 Účelově podmíněná dotace na opravu střechy objektu chlévů bývalé usedlosti Křimické nám. 3 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
25 Účelově podmíněná dotace na obnovu trámového stropu, oken, dveří a kamenných portálů u domu Lochotínská 24 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
26 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (4) OSS/1 radní Kuthan
27 Změna příjemce dotace ve schváleném rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2012 (3) OSS/2 radní Kuthan
28 Rozpočtové opatření v Odboru sociálních služeb MMP a poskytnutí dotace z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/3 radní Kuthan
29 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 2017/14, k.ú. Bolevec (13) EVID/1 radní Matoušová
30 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2188/1 v k.ú. Doubravka (13) EVID/2 radní Matoušová
31 Bezúplatný převod nemovitostí na adrese Klatovská tř. 110, Plzeň, Plzeňskému kraji (15) PROP/1 radní Matoušová
32 Prodej pozemků p.č. 421/2 a p.č. 422 v k.ú. Křimice (15) PROP/2 radní Matoušová
33 Změna usnesení ZMP č. 99 ze dne 3. 3. 2011 - k.ú. Lobzy (7) PROP/3 radní Matoušová
34 Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzní a společností AUTO CB, spol. s r.o. (14) MAJ/1 radní Matoušová
35 Výkup pozemku parc.č. 2560/2 v k.ú. Skvrňany - pí Traxmandlová (12) MAJ/2 radní Matoušová
36 Výkup garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” (11) MAJ/3 radní Matoušová
37 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Plzní a společností WW FLORA, spol. s r.o. na pozemky v k.ú. Plzeň 4 (11) MAJ/4 radní Matoušová
38 Výkup pozemku p.č.1038/23 v k.ú. Křimice od Českých drah, a.s. (14) MAJ/5 radní Matoušová
39 Výkup pozemku p.č.6589/16 v k.ú. Plzeň od Českých drah, a.s. (12) MAJ/6 radní Matoušová
40 Výkup pozemků na tzv. Božkovském ostrově - SAPRIM PB, spol. s.r.o. a p. Czyz (15) MAJ/7 radní Matoušová
41 Výkup pozemku parc. č. 893/30, k.ú. Křimice (14) MAJ/8 radní Matoušová
42 Výkup části pozemku p.č. 1913, k.ú. Bolevec, z vlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně (10) MAJ/9 radní Matoušová
43 Výkup pozemku p.č. 1912, k.ú. Bolevec, z vlastnictví paní Klímové do majetku města Plzně (10) MAJ/10 radní Matoušová
44 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2176/308, k.ú. Skvrňany, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně (13) MAJ/11 radní Matoušová
45 Výkup pozemků pro IA - VPS "Silnice I/20, 2. etapa", "Průjezd uzlem Plzeň a uzel Plzeň" a "Rekonstr. Boleveckého sběrače" (10) MAJ/12 radní Matoušová
46 Budoucí majetkové vypořádání a dodatek č. 1 se spol. PALAMON CONSULTING, a.s. - Borská pole, Zel. troj. - jih (15) MAJ+KŘTÚ/15 radní Matoušová,nám. Rund
47 Dodatky č. 1 a č. 2 ke SOSB darovací - IMMORENT Plzen, s.r.o. - změna výstavby - Borská pole, Zel. troj. - jih (10) MAJ+KŘTÚ/16 radní Matoušová, nám. Rund
48 Dodatek č. 1 ke SOSB kupní - Keen Properties, s.r.o. - změna výstavby Borská pole, Zel. troj - jih (10) MAJ+KŘTÚ/17 radní Matoušová, nám. Rund
49 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
50 Aktuální stav společnosti American Center Plzeň, o.p.s. (5) PRIM/3 p. primátor
51 Výsledek veřejné dražby id. spoluvl. podílu ¼ k celku budovy č.p. 396, rod. dům na pozemku p.č. 9423 a pozemku p.č. 9423, k.ú. Plzeň (5) MAJ/13 radní Matoušová
52 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2011 (3) MAJ/14 radní Matoušová
53 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 12. 2011 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
54 Plzeň 2015, o.p.s. - činnosti a příprava EHMK 2015 (3) NámH/1 nám. Herinková
55 Prověření dopravního zatížení lokality Americká - Denisovo nábřeží – Sirková při trvalém uzavření Wilsonova mostu (1) KŘTÚ/3 nám. Rund
56 Info o staveb. zakázkách, které nebyly malého rozsahu, realiz. SVSMP(všechny ve zjedn. podlim. zad. říz.) v roce 2011 – opr. komunikací (1) KŘTÚ/11 nám. Šimák
57 Změna názvů zastávek MHD (1) KŘTÚ/13 nám. Šimák
58 Průběžné žádosti o dotace z FŽP MP za II. pololetí roku 2011 (1) KŽP/3 pí Maroušková
59 Zápis z jednání výboru ZMP ze dne 4. 1. 2012 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
60 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
61 Různé (0)