Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 16.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 19.01.2012 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 12. 2011 do 18. 1. 2012 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Nab. vl.práva k zhot.stav.obj. proj.„Ret. nádrž na ČOV I vč.kom.OK19,dost.kan.v Pl.-Radob. a Úsl.kan. sběrač“ v rámci ČB– et.II,proj.B (5) ÚKEP/1 p. primátor
4 Dodatky ke smlouvám o realizaci integrovaných plánů města Plzně (4) ÚKEP/2 p. primátor
5 Revokace usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011 ve věci zajištění Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (2) ÚKEP/3 p. primátor
6 Snížení použití Sociálního fondu MMP v návaznosti na změnu metodiky rozpočtování, účtování a zpracování mezd za prosinec 2011 (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
7 Změna usnesení ZMP č. 20/2011 a č. 550/2011 (4) FIN/2 nám. Zrzavecký
8 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (3) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
9 Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů (3) ÚČT/2 nám. Zrzavecký
10 Žádost paní Heleny Smetanové, Mutěnická 7, Plzeň o prominutí poplatku z prodlení a o prominutí smluvní pokuty (5) BYT/1 nám. Šimák
11 Žádost paní Jolany Bejlekové, Slupská 4, Plzeň o prominutí smluvní pokuty (5) BYT/2 nám. Šimák
12 Uzavření smlouvy o spolupráci se strateg. partnerem mezi MP a spol. CARBOUNION BOHEMIA, s.r.o. a Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. (7) TN/2 nám. Rund
13 Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany, centrální část (3) KŘTÚ/2 nám. Rund
14 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2012 (6) OSI/1 nám. Rund
15 Generel odvodnění města Plzně – změna umístění retenční nádrže ID 136 (9) OSI/2 nám. Rund
16 Generel odvodnění města Plzně – změna umístění retenční nádrže ID 20 (10) OSI/3 nám. Rund
17 Návrh zadání změny č. 1079 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Doudlevce - Zborovská (8) STAV/1 nám. Rund
18 Návrh zadání změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Košutka - Studentská (7) STAV/2 nám. Rund
19 Poskytnutí dotace na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ v rámci dvouletého grantu na léta 2012 - 2013 (8) OK/1 nám. Herinková
20 Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2012 (7) OK/2 nám. Herinková
21 Přijetí daru ve výši 10 mil. Kč od FC Viktoria Plzeň, a.s. (2) OK+OŠMT/3 nám. Herinková, radní Rottová
22 Uzavření dodatku ke smlouvě č. 2010/002769 uzavřené mezi Plzní, statutárním městem a Regionálním technickým muzeem, o.p.s. (9) OŠMT/1 radní Rottová
23 Použití Fondu rezerv a rozvoje MP na zajištění finančního krytí rizikové analýzy pro lokalitu bývalé skládky Ledce (4) OŽP+KŘEÚ/1 radní Rottová
24 Žádost 55. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Trnkova kouzelná zahrada - Voda" (5) KŽP/1 radní Rottová
25 Darování majetku na ochranu podzemí ze SVSMP Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (7) EVID/1 radní Matoušová
26 Majetkové řešení nevyužitého movitého majetku města Plzně - darování (5) EVID/2 radní Matoušová
27 Směna části pozemku p.č. 939/1, k.ú. Bručná, ve vlast. manželů Zábrodských za pozemek p.č. 1932/3, k.ú. Bručná, ve vlast. města Plzně (16) MAJ/1 radní Matoušová
28 Směna pozemků v k.ú. Plzeň - manž. Mazancovi (12) MAJ/2 radní Matoušová
29 Dodatečný výkup pozemků parc. č. 866/27 a parc. č. 879/4, oba k.ú. Valcha (12) MAJ/3 radní Matoušová
30 Konečné majetkoprávní vypořádání - zokruhování vodovodu pro akci: "VOŠ a SPŠE v Plzni, Koterovská 85" - Plzeňský kraj (13) MAJ/4 radní Matoušová
31 Majetkoprávní vypořádání v ul. Malinová, k.ú. Újezd, mezi městem Plzní a manž. Chasákovými, Zrubeckými, Járovými a pí I. Szalayovou (16) MAJ/5 radní Matoušová
32 Směna garáží vč. pozemků v k.ú. Plzeň – pan Janovský (11) MAJ/6 radní Matoušová
33 Rozhodnutí o způsobu prodeje nebytové jednotky č. 1862/23 (nebytový prostor č. 1) na adrese Francouzská tř. č. or. 16 v Plzni (16) PROP/1 radní Matoušová
34 Prodej nemovitosti Plynární 4, č.p. 1095, včetně pozemku parc.č. 6442, k.ú. Plzeň. (14) PROP/2 radní Matoušová
35 Prodej id. podílu ve výši 71/160 k domu č.p. 412, Karlova ul. 18 a k pozemku parc.č. 9522, vše v k.ú. Plzeň (14) PROP/3 radní Matoušová
36 Prodej id. podílu o velikosti 84/144 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 13, domu č.p. 72 včetně pozemku parc.č. 77, k.ú. Plzeň (12) PROP/4 radní Matoušová
37 Zrušení usnesení ZMP č. 190/2010 - Lobezská 39 (8) PROP/5 radní Matoušová
38 Prodej id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/42 k celku pozemku parc.č. 250, k.ú. Plzeň (12) PROP/6 radní Matoušová
39 Prodej pozemku p.č. 1159/13, k.ú. Doubravka (13) PROP/7 radní Matoušová
40 Prodej pozemků p.č. 1299/12 a p.č. 1299/13, k.ú. Božkov (13) PROP/8 radní Matoušová
41 Prodej části pozemku p.č. 1801/1, k.ú. Černice (16) PROP/9 radní Matoušová
42 Uzavření SBK na část pozemku p.č. 748, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (16) PROP/10 radní Matoušová
43 Změna platebních podmínek za prodej pozemku p.č. 472/53, k.ú. Plzeň (13) PROP/11 radní Matoušová
44 Ponechání pozemků v majetku města - k.ú. Mantov, Stod, Kotovice (11) PROP/12 radní Matoušová
45 Zrušení nenaplněných usnesení ZMP (5) PROP/13 radní Matoušová
46 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
47 Nová divadelní budova (1) TN/1 nám. Rund
48 Lochotínská č. p. 179, č. o. 37, Plzeň – havárie kanalizace (1) BYT/3 nám. Šimák
49 Výsledek veřejné dražby id. spoluvl. podílu 1/4 k celku pozemku p.č. 2254, k.ú. Bolevec (6) MAJ/7 radní Matoušová
50 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - listopad 2011 (2) ORG/2 Ing. Karhan
51 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2011 (2) ORG/3 Ing. Karhan
52 Dopis pánů J. a M. Maškových ve věci žádosti o ohlášení pojistné události u domu č. 2156/7 ve Schwarzově ulici v Plzni (3) ORG/4 Ing. Karhan
53 Dopis pana Ing. Václava Ženíška ve věci ZEVO Chotíkov, základny PMDP atd. (3) ORG/5 Ing. Karhan
54 Otevřený dopis občanů zastupitelům MP ve věci nového posouzení situace a přehodnocení postoje města ke stavbě spalovny Chotíkov (3) KŘTÚ/1 nám. Rund
55 Vyhodnocení provozu PD Rychtářka za období 7 – 11/2011 (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
56 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. 12. 2011 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
57 Předběžný výsledek plnění usnesení ZMP č. 543/2011 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
58 Různé (0)