Bod č.28.:

MAJ/2 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň - manž. Mazancovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předání žádosti prostř. PROM na směnu)
Příloha č.2 (souhlas manž. Mazancových se směnou a výší doplatku)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zaměření skutečného stavu dle SVSMP)
Příloha č.5 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 č. 76/11 )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (soubory map - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1620 ze dne 14. 12. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX