Bod č.49.:

MAJ/7 - Výsledek veřejné dražby id. spoluvl. podílu 1/4 k celku pozemku p.č. 2254, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení o udělení příklepu)
Příloha č.3 (Vyrozumění o nabytí práv. moci usnesení o příklepu)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX