Bod č.4.:

ÚKEP/2 - Dodatky ke smlouvám o realizaci integrovaných plánů města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM PEHMK 2015)
Příloha č.2 (Dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM PUM 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX