Bod č.15.:

OSI/2 - Generel odvodnění města Plzně – změna umístění retenční nádrže ID 136

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Studie „Posouzení potřebnosti územní rezervy na vodohospodářská díla definovaná Generelem odvodnění města Plzně – Plocha pro retenci dešťových vod ID 136“)
Příloha č.2 (Územní studie ÚKRMP „Plzeň – Malesice, lokality Karpaty, U Šlemu“, 11/2008 – situace vodovodu a kanalizace)
Příloha č.3 (Situace – změna umístění retenční nádrže ID 136)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1499 ze dne 15. 12. 2005)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 5 ze dne 26. 1. 2006)
Příloha č.6 (Zápis z jednání Komise pro koncepci a rozvoj RMP ze dne 21. 11. 2011)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1612 ze dne 14. 12. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX