Bod č.30.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň - podíloví spoluvlastníci vedení na LV č. 1882 pro k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Ing. Svobody a spol. vč. plné moci a souhlasu s navr. směnou dle ORP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. výřezu urb. studie a aktual. stanoviska ze dne 31. 1. 2012)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 428 ze dne 6.9.2011)
Příloha č.4 (nepotvrzený geometrický plán-původní rozsah směny)
Příloha č.5 (situace záboru)
Příloha č.6 (zápis KNM RMP ze dne 21. 10. 2011)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (snímky z KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 351 ze dne 8.3.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX