Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Podání žád. o dot. na „Rekonstr. a moder úpravny vody Plzeň" pro zaj.požad.param. zprac.vody pro Plzeň a další obce zás. z této úpravny

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2012

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.3.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX