Bod č.41.:

MAJ/12 - Směna nově vzniklých pozemků parc. č. 1076/4 a 1077/3 za nově vzniklé pozemky parc. č. 1075/5 a 1075/6, vše k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o směnu)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM ze dne 27. 3. 2012)
Příloha č.5 (Geometrický plán se zákresem směny)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (Usn. RMP č. 523 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX