Bod č.5.:

VNITŘ/1 - Žádost Galerie m. Plzně, o.p.s. o prominutí pohledávky za služby spojené s užíváním nebytových prostor na základě Smlouvy o výpůjčce

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled úhrad nákladů za služby)
Příloha č.2 (Žádost Galerie m. Plzně o prominutí pohledávky)
Příloha č.3 (Zápis z jednání finanční komise)
Příloha č.4 (Usn. RMP č. 607/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX