Bod č.5.:

PRIM/4 - Udělení čestného občanství města Plzně Ladislavu Sutnarovi in memoriam

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (př. 1 - Statut města č. 8/2001, Příloha č. 1, Zásady pro udělování a odnímání čestného občanství1)
Příloha č.2 (př. 2 - Souhlas dědice Ladislava Sutnara - pana Radoslava Sutnara – s udělením čestného občanství in memoriam)
Příloha č.3 (př. 3 - fotografie darovaného obrazu s názvem „Venuše/Plzeň je žena“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX