Bod č.6.:

RA/1 - Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha „A“ ke ZL p.o. ÚKEPmP)
Příloha č.2 (Detailní rozpis veškerého majetku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX