Bod č.54.:

MAJ/15 - BÚP pozemků parc. č. 1097/98 a parc. č. 1097/121, oba k.ú. Křimice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM+korespondence)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 5-Křimice č. 6/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1148/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX