Bod č.55.:

MAJ/16 - BÚP spoluvlast. podílu 1/2 k celku parc.č. 5297/8, parc.č. 5297/11 a parc.č. 5694/5, vše k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - ÚZSVM do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM+korespondence)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 228/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1149/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX