Bod č.90.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2469/34 v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 3. 1. 2012)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 7. 6. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (mapa se zákresem pozemku)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1155 z 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX