Bod č.15.:

ÚKEP/9 - Schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na real. proj. Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 ( Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JZ )
Příloha č.2 (Kopie předávacího protokolu příloh nutných k uzavření Smlouvy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX