Bod č.54.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 762/1 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 10. 4. 2012)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 16. 8. 2012)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1207 z 13. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:526 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX