Bod č.35.:

MAJ/5 - Uzavření smlouvy směnné a smluv o zřízení věcných břemen se spol. FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. – lokalita Borská ul.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření spol. FOCUS INVEST)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP a OSI MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM 20.9.2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.8 (geometrický plán - zřízení VB)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:507 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX