Bod č.8.:

KŘTÚ/12 - Žádost o podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Cesta pro pěší – Litice“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Širší vztahy)
Příloha č.2 (Studie cestní sítě rekreační oblasti Dubová hora – situace)
Příloha č.3 (Fotodokumentace stávajícího stavu)
Příloha č.4 (Celková situace navrhované pěší cesty)
Příloha č.5 (Stanovisko ÚMO Plzeň 6)
Příloha č.6 (stanovisko ÚKRMP)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1260/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX