Bod č.24.:

MAJ/3 - Směna pozemků v k.ú. Doubravka se spol. STATUA AURA, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.3 (zápis KNM ze dne 20.9.2012)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapa se zákresem, úz. plán, letec. snímek, orient. mapa)
Příloha č.6 (GP č. 1756-41/2012)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 1391 ze dne 23.10.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:552 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX