Bod č.37.:

MAJ/14 - Bezúplatný převod spoluvlast. podílu 1/120 k celku parc.č. 1899/9, k.ú. Bručná, z vlast. ČR - ÚZSVM do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (korespondence )
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1527)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:629 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX