Bod č.17.:

KŘTÚ/12 - Projednání prominutí pohledávky na nájemném vyplývající z náj. smlouvy č. 2008/002271/NS – SŽDC, s.o.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Zápis z jednání ze dne 4. 9. 2012 vč. prezenční listiny )
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Zápis KNM)
Příloha č.5 (Katastrální mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:604 rok:2012

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX