Bod č.16.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2569/10 a 2569/14 v k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 17. 1. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 128 z 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX