Bod č.31.:

MAJ/8 - Výkup pozemků parc.č. 424/6, 425/8, 430 a parc.č. 514/5, vše k.ú. Bušovice, od p. Ing. Miroslava Kozáka, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření Obce Útušice)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 106 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX