Bod č.32.:

MAJ/9 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Zel. trojúhelník sever mezi MP a manž. Popovskými

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost manž.postoupená PROP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP ze dne 21. 5. 2012 vč. návrhu na odděle. pozemků a výřezu ze studie)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 409 ze dne 13. 11. 2012)
Příloha č.4 (vyčíslení ploch pro budoucí směnu)
Příloha č.5 (záznam z jednání)
Příloha č.6 (zápis KNM RMP)
Příloha č.7 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 108 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX