Bod č.22.:

MAJ/1 - Výkup pozemků parc. č. 547/6, 547/7, 547/8, 547/17, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6 a 591/2, vše k.ú. Dolany u Plzně, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka výkupu)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 14. 02. 2013)
Příloha č.4 (Mapy se zákresem)
Příloha č.5 (Usn. RMP č. 199 ze dne 28. 2. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX