Bod č.37.:

MAJ/16 - Výkup pozemku p.č. 412 od podílových spoluvlastníků zaps. na LV č. 328 pro k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Záborový elaborát rekonstrukce TT)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Souhlas s odkoupením id. spoluvl. podílu)
Příloha č.4 (Souhlas s odkoupením id. spoluvl. podílu)
Příloha č.5 (Usnesení soudního exekutora o zastavení exekuce)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.9 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:138 rok:2013

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.3.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX