Bod č.56.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1000/24 a parc.č. 1001/29, oba v k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 29. 11. 2012)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 3)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 14. 3. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 347 z 11. 4. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2013

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.4.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX