Bod č.30b.:

RadM/1 - Využití předkupního práva města Plzně na výkup podílů ve výši ½ z celku na pozemcích p.č. 1043/123 a p.č. 1043/215 k.ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka na využ. předkupního práva vč. kupní ceny)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (zápis KNM RMP ze dne 14. 5. 2013)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:254 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX