Bod č.22.:

PROP+OK/16 - Porušení rozpočtové kázně společností Bohemia JazzFest, o.p.s. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.2 (Smlouva č. 2011/005329 o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Záznam z kontroly plnění smluvních podmínek)
Příloha č.4 (Korespondence)
Příloha č.5 (Protokol č.j. MMP/041532/13)
Příloha č.6 (Zápis z KK RMP ze dne 17.4.2013)
Příloha č.7 (Zápis z FK RMP ze dne 29.4.2013)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 126/11)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1201/11)
Příloha č.10 (Usnesení ZMP č. 505/11) (*)
Příloha č.11 (Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2013)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 613/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX