Bod č.23.:

PROP+OSS/17 - Porušení rozpočtové kázně občanským sdružením Asociace pro pomoc handicapovaným dětem a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.2 (Smlouva č. 2012/00400 o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/00400)
Příloha č.4 (Dopis ze dne 29.4.2013)
Příloha č.5 (Protokol č.j. MMP/103094/13)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1183/12)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 470/12)
Příloha č.8 (Zápis z FK RMP ze dne 27.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX